Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”

Zadanie publiczne Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z analizy problemu dotyczącego przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025, a w jego ramach zaplanowane zostały działania edukacyjne i zapobiegawcze o szerokim oddziaływaniu społecznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem głównym realizacji zadania jest ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim, w tym w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Elementy zadania:

Warsztaty profilaktyczne – mające na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane tematy uzupełnią wiedzę beneficjentów z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. Zajęcia poszerzą także umiejętności beneficjentów z zakresu radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Treningi z samoobrony – (ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy). Zajęcia zwiększą wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwolą na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Treningi psychologiczne – praca w obszarze emocji, praca nad postępowaniem ze zburzonym agresorem, praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych, korygowanie własnych ograniczeń przyczynią się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. 

Informacja: istnieje możliwość przydzielenia asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami, które chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem email: instytut@birm.waw.pl. 

Zadaniu będą towarzyszyły działania wspierające, takie jak publikacja i prezentacja profilaktycznych materiałów edukacyjno-informacyjnych zwiększających poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu oraz emisja w Internecie spotów edukacyjno-profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Zadania realizowane w ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-profilaktycznej „Bezpieczny Dom” w 2023

Zadania realizowane w ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-profilaktycznej „Bezpieczny Dom” w 2024

Skip to content