“Bezpieczny Dom”. Rodzina wolna od uzależnień!

“Bezpieczny Dom”. Rodzina wolna od uzależnień!

Analizując  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025, można zauważyć, że jednym z wyraźnych problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze tego województwa jest niedostateczna edukacja społeczeństwa, szczególnie w obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Oznacza to, że istnieje niedostateczna świadomość i zrozumienie społeczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w tych konkretnych obszarach. Brak wystarczającej edukacji może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak brak zgłaszania przypadków przemocy, nieświadomość dostępnych środków pomocy, czy też utrzymywanie się społecznych norm akceptujących przemoc w rodzinie. To z kolei utrudnia skuteczne przeciwdziałanie problemowi. W celu poprawy tej sytuacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego podjął się realizacji zadania publicznego  pt. Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”, której celem jest ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim, w tym w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Zadanie ma także na celu poszerzenie wiedzy o mechanizmach zachowań agresywnych, zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu, podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, poszerzenie kompetencji społecznych w zakresie efektywnej komunikacji, współpracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Działania realizowane podczas zadania propagują zdrowy styl życia i postawy wolne od uzależnień oraz informują na temat możliwości i form uzyskania wsparcia społecznego na Mazowszu.

W ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „Bezpieczny Dom” realizowanej w roku 2023 zrealizowano warsztaty profilaktyczne, treningi z samoobrony oraz treningi psychologiczne, w których udział wzięło 160 osób.

W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. w Węgrowie (woj. mazowieckie, gmina Węgrów, pow. węgrowski) zrealizowano 2 cykle treningów psychologicznych. Kolejne dwa odbyły się w dniach 28 listopada 2023 roku oraz 9 grudnia 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek w Warszawie. Podczas zajęć poruszono zagadnienia z zakresu postępowania ze zburzonym agresorem, pracy nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych oraz korygowaniem własnych ograniczeń. Uczestnik miał także możliwość nabycia wiedzy z zakresu kontroli nad swoimi reakcjami emocjonalnymi oraz zachowaniem. Zajęcia miały na celu poszerzenie umiejętności z zakresu radzenia sobie nie tylko ze stresem, ale także w wielu sytuacjach interpersonalnych i budowanie poprawnych relacji z innymi ludźmi. Treningi  przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. 

W dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie miały miejsce dwa kolejne cykle treningów psychologicznych, które przeprowadzone zostały we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Podczas tych spotkań główny nacisk położony był na zagadnienia związane z pracą w obszarze emocji, skutecznym postępowaniem wobec agresora, zwłaszcza gdy działa pod wpływem substancji odurzających czy alkoholu oraz korektą ograniczeń wynikających z dysfunkcyjnych relacji. W ramach zajęć szczególną uwagę zwrócono na istotne funkcje pełnione przez rodzinę. Spotkania te przyniosły również konkretny rezultat w postaci listy publikacji, które są nie tylko źródłem pogłębienia wiedzy, ale również stanowią wsparcie dla osób dotkniętych problemem dysfunkcji w rodzinie. Ten cenny zasób został przygotowany przez specjalistów z Wypożyczalni nr 130 o profilu pedagogicznym.

Treningi prowadziła Grażyna Strzelczak-Batkowska, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię społeczną (Uniwersytet SWPS) oraz uzyskała certyfikat trenerki umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka i realizatorka terapii zajęciowej i zajęć edukacyjno-kulturalnych dla konkretnych grup społecznych.

W ramach zadania zrealizowano 4 cykle treningów z samoobrony, podczas, których uczestnicy szkoleni byli z m.in. takich zagadnień jak: ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy. Zajęcia zwiększają wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwalają na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą. Zajęcia realizowane były we wrześniu i w październiku w powiecie legionowskim (woj. mazowieckie). Pierwszy cykl odbył się w pierwszej połowie września 2023 r.  w Chotomowie (gmina Jabłonna), drugi w drugiej połowie września w Legionowie. W październiku w Legionowie odbyły się kolejne 2 cykle treningów z samoobrony.

Treningi prowadził Jan Dobrzyjałowski – legenda polskiej Policji. Były funkcjonariusz i szkoleniowiec CBA. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca Zakładu Taktyki i Technik Interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Pełnił rolę metodyka w Centralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia Komendy Głównej Policji. Jan Dobrzyjałowski jest autorem wielu artykułów i publikacji oraz materiałów dydaktycznych z zakresu samoobrony, środków przymusu bezpośredniego, taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego oraz psychologicznych aspektów przeciwdziałania agresji. Instruktor: Judo, Jujitsu, Boksu, Taktyki i Technik Interwencji oraz Strzelania Policyjnego i Sportowego, który konfrontował swoje umiejętności w warunkach współzawodnictwa sportowego.

Pierwsze w 2 z 4 cykli warsztatów profilaktycznych odbyły się w dniach 23-24 października 2023 r., a dwa ostatnie w dniach 8-9 listopada 2023 r. Zajęcia odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu. Celem warsztatów profilaktycznych jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane przez prowadzących warsztaty ekspertów uzupełniły też wiedzę z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. 

Warsztaty prowadziła Agnieszka Jelonek-Konaszewska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej pracy w obszarze kontaktów międzyludzkich. Trenerka szkoleń profilaktycznych – zaprojektowanych i realizowanych w oparciu o strategię Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI) i uzupełniające program profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED.

W ramach prowadzonej akcji powstał także spot profilaktyczny pt. „Rodzina w niewoli alkoholu”. Spot dostępny jest pod linkiem:  https://youtu.be/j-Yco6uX4Cw Forma spotu pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców, ale także na dłużej zaistnieć w ich świadomości. W 2023 roku powstały także materiały edukacyjno-informacyjne zwiększające poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, w tym infografiki (posty edukacyjne) oraz artykuły. O szczegółach projektu można przeczytać pod linkiem: https://instytutbirm.pl/mazowiecka-akcja-edukacyjno-profilaktyczna-bezpieczny-dom/

Już teraz informujemy, że w 2024 roku Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego realizować będzie kolejną edycję Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-profilaktycznej „Bezpieczny Dom”. Zaplanowane w ramach akcji zadania, podobnie jak w roku 2023 skupiać się będą na ważnych aspektach profilaktyki, samoobrony oraz treningach psychologicznych, mających na celu podniesienie świadomości i umiejętności uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które stanowić będą doskonałą okazję do zdobycia nowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności oraz wspólnego działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia.  Informujemy także, że istnieje możliwość przydzielenia asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami, które chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach. Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie naszej strony internetowej: www.instytutbirm.pl lub kontakt pod adresem email: instytut@birm.waw.pl.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content