Widzę, reaguję, tak nie postępuję

Zadanie publiczne „Widzę, reaguję, tak nie postępuję” – szkolenia profilaktyczne – zaprojektowane i realizowane w oparciu o strategię Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI) i uzupełniające program profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED. Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Szkolenia profilaktyczne „Widzę, reaguję, tak nie postępuję” będą nastawione na rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o negatywnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Cel główny: ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów takich jak krytyczne myślenie, umiejętność odmawiania, podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem, umiejętność komunikowania się (tzw. umiejętności życiowe);
 2. Korygowanie błędnych przekonań normatywnych u odbiorców zadania publicznego,
 3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przejawami nacisku grupy rówieśniczej,
 4. Pozyskanie wiedzy o zdrowotnych i psychospołecznych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Szkolenia „Widzę, reaguję, tak nie postępuję” skierowane do młodzieży w wieku od 12 do 16 lat województwa mazowieckiego, w tym z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach zadania publicznego będzie realizowane 10 szkoleń. Każde z nich obejmować będzie następujące zagadnienia:
 5. Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim;
 6. Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci;
 7. Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi;
 8. Wiedza o przyczynach i następstwach używania dopalaczy;
 9. Umiejętność komunikowania swoich emocji;
 10. Umiejętność asertywnej obrony swoich racji;
 11. Umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich;
 12. Wiedza o narkotykach i dopalaczach;
 13. Umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem interaktywnej metodyki kształcenia, która polega na wymianie informacji i doświadczeń między uczestnikami szkoleń i inicjowaniu procesu uczenia się.

W ramach szkoleń będą prowadzone dyskusje w małych grupach, odgrywanie i omawianie scenek, zadania grupowe do wykonania, ćwiczenia w parach lub indywidualne, quizy i zabawy integracyjne.

Zachęcamy zatem całą młodzież województwa mazowieckiego do udziału w tych szkoleniach. Ich cele są słuszne, a nieodpłatny ich charakter pozwoli na szerokie uczestnictwo młodzieży w proponowanych zajęciach.

Prosimy o bezzwłoczne wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Osobą upoważnioną ze strony Instytutu do udzielania wszelkich informacji jest Pani Agnieszka Jelonek – Konaszewska – Specjalista w Departamencie Szkoleń Instytutu BiRM.

Kontakt poprzez mail a.konaszewska@birm.waw.pl oraz telefon 608 544 924.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do pobrania:

Regulamin udziału w szkoleniu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci 

Skip to content