Zasady Standaryzacji Materiałów

 1. Kolegium Wydawnictwa Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego rozpatruje wyłącznie teksty niepublikowane, oryginalne i niezgłoszone w tym samym czasie do innych wydawnictw.
 2. Cały materiał powinien mieć precyzyjnie określone autorstwo, współautorstwo, prawa do dysponowania i źródła materiału ilustracyjnego.
 3. Jeśli współautorzy są twórcami różnych fragmentów tekstu – powinno to być w sposób czytelny określone.
 4. Z materiałem podstawowym autor przekazuje krótkie streszczenie pracy zawierające informacje o tezach, metodyce, wynikach i wnioskach oraz słowa kluczowe. Abstrakt może być fragmentem lub całością wstępu do pracy.
 5. Autor do tekstu dołącza krótką notatkę biograficzną zawierającą informacje istotne dla wydawnictwa w procesie kwalifikacji i ważne dla ostatecznych odbiorców dzieła. Dotyczy to wszystkich współautorów tekstu.
 6. Praca powinna być zatytułowana, czytelnie podzielona na rozdziały z uwzględnieniem ich hierarchii, opatrzona wstępem, zindeksowaną bibliografią, spisem ilustracji, wykresów i tabel.
 7. Praca powinna być sformatowana w programie Microsoft Word z zastosowaniem czcionki Arial 12 na inerlinii 1,5 wiersza i 10 punktów na interlinii 1 wiersz dla przypisów i długich cytatów (dodatkowo wydzielonych lewym wcięciem).
 8. Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy powinny być podawane w przypisie w pełnym brzmieniu.
 9. W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych – tytuł i dane bibliograficzne należy użyć języka publikacji. Przy ponownym cytowaniu pracy należy stosować zapis skrócony.
 10. Materiały pochodzące ze źródeł internetowych powinny być oznaczone adresem i datą pozyskania.
 11. W tekście głównym należy używać imion i nazwisk w pełnym brzmieniu. W tekście i w przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych należy zapisać kursywą. Tytuły gazet i czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie.
 12. Materiał ilustracyjny powinien być osadzony w tekście i opatrzony podpisami wraz z podaniem źródła. W przypadku materiału zapożyczonego, autor dostarcza wydawcy zgodę właściciela praw autorskich na publikację w tej pracy.
Skip to content