Informacje dla Autorów

Zgłaszane do publikacji artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty należy przesyłać na adres: journal@birm.waw.pl.

Przyjmowane do publikacji materiały podlegają najpierw analizie i ocenie przez Redakcję. Stwierdza ono czy proponowany tekst spełnia wymogi techniczne, jego tematyka jest zgodna z profilem SDirect24 Scientific Journal oraz czy tekst powstał zgodnie z zasadami etycznymi. Jeśli materiał spełnia te kryteria przekazywany jest pod ocenę dwóch Recenzentów. Redakcja przestrzega zasad double-blind review (model dwustronnie ślepej recenzji), czyli tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom. Formularz recenzji jest jawny.

Autor dostarcza do Redakcji oświadczenie (do pobrania stąd), że przesłany materiał nie jest plagiatem, autoplagiatem, nie stanowi przejawu zjawisk takich jak ghostwriting (nieujawnionego autorstwa lub współautorstwa artykułu) i guest authorship (pozornego autorstwa lub współautorstwa artykułu).

Skip to content