Statut i Sprawozdania

 1. STATUT FUNDACJI
  INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Instytut BiRM zwana dalej w treści Statutu „Fundacją”, została ustanowiona  dnia 25.10.2018 roku przez Bogusława Packa i Stanisława Majmana, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed Dariuszem Kramarzem, notariuszem w Warszawie, za repertorium A nr 12190/2018 działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji.

§4

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki honorowe i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  • PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie
  • PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  • PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
   w niewyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
  • PKD 58.11.Z – wydawanie książek
  • PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  • PKD 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  • PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych
  • PKD 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
  • PKD 69.10.Z- działalność prawnicza
  • PKD 70.21.Z- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • PKD 70.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
   z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
  • PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§6

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie obronności Polski oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz rozwoju państw;
2. Popularyzacja świadomości narodowej w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju państwa i działań organizacji międzynarodowych;
3. Popularyzacja wiedzy historycznej, w tym dotyczącej historii wojskowości, rozwoju Polski, Europy i świata;
4. Popularyzacja wiedzy społeczno-ekonomicznej dotyczącej rozwoju państw i organizacji międzynarodowych;
5. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz prospołecznych postaw dążących do rozwoju państw i ich bezpieczeństwa;
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
7. Wspieranie i propagowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej w Polsce i za granicą.
8. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami , seniorów oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
9. Przekazywanie polskich doświadczeń, w tym dot. transformacji społecznej, ekonomicznej i społeczno-politycznej narodom innych państw.
10. Pozyskiwanie różnych środowisk państw wschodnich do współdziałania w zakresie wzajemnego rozwoju z podmiotami polskimi i innych państw zachodnich.
11. Wspieranie rozwoju edukacji, kultury i tradycji narodowych Polski i innych państw świata.
12. Wspieranie i propagowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju.
13. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego, marginalizacji społecznej oraz uzależnień i patologii społecznych, w tym m.in. narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. opracowywanie raportów i analiz na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej, a także na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz wszelkich instytucji i organizacji polskich i zagranicznych, niezależnie od ich statusu prawnego;
2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, gospodarczych i kulturalnych z obywatelami innych państw lub zagranicznymi podmiotami społecznymi, państwowymi, gospodarczymi, organizacjami i instytucjami oraz z osobami i podmiotami z innych krajów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
3. prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz sektora gospodarczego Polski i podmiotów zagranicznych;
4. prowadzenie działalności wydawniczej;
5. realizację działalności edukacyjnej i edukacyjno-kulturalnej;
6. prowadzenie działalności naukowej;
7. organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów, mających na celu przybliżanie i propagowanie celów Fundacji;
8. wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Fundacji i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie;
9. redagowanie i prowadzenie własnej strony internetowej oraz Portalu Instytutu BiRM;
10. współpracę ze szkołami średnimi i wyższymi, organizacjami proobronnymi oraz przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami;
11. wspieranie działalności gospodarczej związanej z obronnością i bezpieczeństwem oraz rozwojem Polski i innych państw;
12. realizacja działań z zakresu pomocy społecznej , szczególnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (materialnej, społecznej, zawodowej);
13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
14. wspieranie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu;
15. prowadzenie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. działania na rzecz rozwoju techniki, nowoczesnych technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
17. działania na rzecz rozwoju ekologii i ochrony przyrody;
18. upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz rozwoju demokracji i swobód obywatelskich;
19. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
20. prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej;
21. prowadzenie samodzielnych lub zleconych projektów badawczych;
22. prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej i informacyjno-społecznej;
23. prowadzenie działalności pożytku publicznego:
odpłatnej – 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych i 85.52.Z -pozaszkolne formy edukacji artystycznej
oraz nieodpłatnej – 88.99.Z -pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz założycielski został wpłacony w następujących częściach:
  1. Bogusław Pacek: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych);
  2. Stanisław Majman: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
 3. Z funduszu założycielskiego określonego w ust. 1 powyżej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona.
 4. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§10

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

III ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§11

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundatorów;
  2. Rada Fundacji;
  3. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia oraz brzmieniu podstawowych warunków umowy z członkiem zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji są uprawnieni do zawierania umów i podejmowania innych czynności, na podstawie których otrzymują ustalone przez Radę Fundatorów wynagrodzenie, w tym umów o pracę. Ograniczeń przewidzianych w art. 108 kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród członków Rady Fundatorów i osoby spoza ich grona.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje obwiązki przez okres 4 letniej kadencji. Mogą oni być odwołani z pełnionej funkcji, gdy nie wypełniają nałożonych na nich obowiązków lub dopuszczają się rażącej niegospodarności.

IV RADA FUNDATORÓW

§12

 1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
 2. Rada Fundatorów wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Do kompetencji Rady Fundatorów należy podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej likwidacji.
 4. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.
 5. Rada Fundatorów dokonuje zmian Statutu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Rady.
 6. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje członków Zarządu.
 7. Rada Fundatorów może również podejmować uchwały w drodze obiegowej, z wyłączeniem uchwały o zmianie Statutu, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez co najmniej połowę członków Rady Fundatorów, w tym obligatoryjnie przez Fundatora Bogusława Packa.

V RADA FUNDACJI

§13

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób. Ilość osób w Radzie Fundacji określa Fundator Bogusław Pacek.
 3. Do Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora Bogusława Packa.
 4. Prawo odwoływania członków Rady Fundacji służy Fundatorowi Bogusławowi Packowi.
 5. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  – upływu kadencji;
  – odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia;
  – rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Fundatorowi;
  – skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
  – otwarcia likwidacji Fundacji;
  – śmierci członka Rady.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§14

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
  2. zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  3. zatwierdzanie programów działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
  4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z inicjatywy własnej;
  5. zatwierdzanie budżetu działalności Fundacji;
  6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

§15

Rada Fundacji może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.

§16

Rada Fundacji (z zastrzeżeniem §17 ust. 7) pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez co najmniej 2 członków Rady Fundacji lub któregokolwiek z Fundatorów, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji są na nim obecni.

§17

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. Zwykła większość oznacza przynajmniej jeden głos więcej oddany za uchwałą w stosunku do głosów przeciw jej podjęciu.
 3. Uchwały podejmowane jednomyślnie oznaczają oddanie głosów za przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§18

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§19

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

VI ZARZĄD FUNDACJI

§20

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i każdy członek Zarządu jest powoływany na okres 4 letniej kadencji.

2. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.

§21

W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.

§22

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wprost do kompetencji innych organów Fundacji.

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez wszystkich członków Rady.

§23

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  uchwalanie regulaminów;
  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 6. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Działalność, o której mowa w paragrafie 5 i 8 Statutu, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Fundacji.

§24

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu działający z jego upoważnienia.

§25

W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

§26

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§27

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundatorów.

§28

Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundatorów.

VII SPOSÓB REPREZENTACJI

§29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji.

VIII ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów.
 4. Radzie Fundatorów służy prawo odwołania likwidatora i wyznaczenie kolejnego.
 5. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

IX ZMIANY STATUTU

§31

Zmiany Statutu Fundacji lub zmiany celu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

 1. W przypadku śmierci Fundatora Bogusława Packa wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla niego jako Fundatora przez niniejszy statut przechodzą na Stanisława Majmana;
 2. W przypadku śmierci Fundatora Stanisława Majmana wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla niego jako Fundatora przez niniejszy statut przechodzą na Fundatora Bogusława Packa;
 3. Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z warunkami określonymi w akcie ustanowienia Fundacji oraz wynikającymi z przepisów ustawy, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią przez osoby umocowane do działania w imieniu Fundatora
Skip to content