Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”

Zadanie publiczne Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z analizy problemu dotyczącego przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025, a w jego ramach zaplanowane zostały działania edukacyjne i zapobiegawcze o szerokim oddziaływaniu społecznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem głównym realizacji zadania jest ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim, w tym w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Elementy zadania:

Warsztaty profilaktyczne – mające na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane tematy uzupełnią wiedzę beneficjentów z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. Zajęcia poszerzą także umiejętności beneficjentów z zakresu radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Treningi z samoobrony – (ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy). Zajęcia zwiększą wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwolą na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Treningi psychologiczne – praca w obszarze emocji, praca nad postępowaniem ze zburzonym agresorem, praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych, korygowanie własnych ograniczeń przyczynią się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. 

Zadaniu będą towarzyszyły działania wspierające, takie jak publikacja i prezentacja profilaktycznych materiałów edukacyjno-informacyjnych zwiększających poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu oraz emisja w Internecie spotów edukacyjno-profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

W ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „Bezpieczny Dom” realizowanej w roku 2023 powstał spot profilaktyczny pt. „Rodzina w niewoli alkoholu”. Forma spotu pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców, ale także na dłużej zaistnieć w ich świadomości. Materiał pobudza do refleksji oraz wpływa na propagowanie zdrowego stylu życia i postaw wolnych od uzależnień.

W ramach zadania realizowanego w 2023 roku powstają także materiały edukacyjno-informacyjne zwiększające poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, w tym infografiki (posty edukacyjne) oraz artykuły. Pierwszy tekst dostępny jest na stronie: https://instytutbirm.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Skip to content