Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”

Zadanie publiczne Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z analizy problemu dotyczącego przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu w województwie mazowieckim. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025, a w jego ramach zaplanowane zostały działania edukacyjne i zapobiegawcze o szerokim oddziaływaniu społecznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem głównym realizacji zadania jest ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim, w tym w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Elementy zadania:

Warsztaty profilaktyczne – mające na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane tematy uzupełnią wiedzę beneficjentów z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. Zajęcia poszerzą także umiejętności beneficjentów z zakresu radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Treningi z samoobrony – (ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy). Zajęcia zwiększą wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwolą na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Treningi psychologiczne – praca w obszarze emocji, praca nad postępowaniem ze zburzonym agresorem, praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych, korygowanie własnych ograniczeń przyczynią się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. 

Informacja: istnieje możliwość przydzielenia asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami, które chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem email: instytut@birm.waw.pl. 

Zadaniu będą towarzyszyły działania wspierające, takie jak publikacja i prezentacja profilaktycznych materiałów edukacyjno-informacyjnych zwiększających poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu oraz emisja w Internecie spotów edukacyjno-profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

W ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „Bezpieczny Dom” realizowanej w roku 2023 powstał spot profilaktyczny pt. „Rodzina w niewoli alkoholu”. Forma spotu pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców, ale także na dłużej zaistnieć w ich świadomości. Materiał pobudza do refleksji oraz wpływa na propagowanie zdrowego stylu życia i postaw wolnych od uzależnień.

W ramach zadania realizowanego w 2023 roku powstały także materiały edukacyjno-informacyjne zwiększające poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, w tym infografiki (posty edukacyjne) oraz artykuły. Teksty dostępne są pod linkami: https://instytutbirm.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/ oraz https://instytutbirm.pl/alkohol-a-przemoc-domowa-niszczace-powiazania/

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

 W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. w Węgrowie (woj. mazowieckie, gmina Węgrów, pow. węgrowski) zrealizowano 2 cykle treningów psychologicznych. Podczas zajęć poruszono zagadnienia z zakresu postępowania ze zburzonym agresorem, pracy nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych oraz korygowaniem własnych ograniczeń. Uczestnik miał także możliwość nabycia wiedzy z zakresu kontroli nad swoimi reakcjami emocjonalnymi oraz zachowaniem. Zajęcia miały na celu poszerzenie umiejętności z zakresu radzenia sobie nie tylko ze stresem, ale także w wielu sytuacjach interpersonalnych i budowanie poprawnych relacji z innymi ludźmi.Treningi  przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej (osób stosujących przemoc, ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu samopoznania, budowania postaw tolerancji, akceptacji innych i uczenia się zachowań prozdrowotnych. Więcej informacji: https://instytutbirm.pl/treningi-psychologiczne/

Dwa kolejne cykle treningów psychologicznych miały miejsce w dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie. Przeprowadzone zostały we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Podczas tych spotkań główny nacisk położony był na zagadnienia związane z pracą w obszarze emocji, skutecznym postępowaniem wobec agresora, zwłaszcza gdy działa pod wpływem substancji odurzających czy alkoholu oraz korektą ograniczeń wynikających z dysfunkcyjnych relacji. W ramach zajęć szczególną uwagę zwrócono na istotne funkcje pełnione przez rodzinę. Spotkania te przyniosły również konkretny rezultat w postaci listy publikacji, które są nie tylko źródłem pogłębienia wiedzy, ale również stanowią wsparcie dla osób dotkniętych problemem dysfunkcji w rodzinie. Ten cenny zasób został przygotowany przez specjalistów z Wypożyczalni nr 130 o profilu pedagogicznym. Więcej informacji: https://instytutbirm.pl/praca-w-obszarze-emocji/

Treningi prowadziła Grażyna Strzelczak- Batkowska, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, psychologię społeczną (Uniwersytet SWPS) oraz uzyskała certyfikat trenerki umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka i realizatorka terapii zajęciowej i zajęć edukacyjno-kulturalnych dla konkretnych grup społecznych

W ramach zadania zrealizowano 4 cykle treningów z samoobrony, podczas, których uczestnicy szkoleni byli z m.in. takich zagadnień jak: ochrona siebie, osób najbliższych i postronnych potrzebujących pomocy. Zajęcia zwiększają wiedzę (ofiar przemocy, potencjalnych ofiar przemocy i ich osób najbliższych) z zakresu sposobów rozwiązywania konfliktów oraz rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich oraz pozwalają na nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą.

Zajęcia realizowane były we wrześniu i w październiku w powiecie legionowskim (woj. mazowickie). Pierwszy cykl odbył się w pierwszej połowie września 2023 r. (we wtorki i czwartki) w Chotomowie (gmina Jabłonna), drugi w drugiej połowie września (we wtorki i czwartki) w Legionowie. W październiku (we wtorki i czwartki) w Legionowie odbyły się kolejne 2 cykle treningów z samoobrony. Więcej informacji o treningach z samoobrony: https://instytutbirm.pl/zakonczyla-sie-tegoroczna-edycja-treningow-z-samoobrony/ oraz pod linkiem: https://instytutbirm.pl/realizujemy-treningi-z-samoobrony/

Treningi prowadził Jan Dobrzyjałowski – legenda polskiej Policji. Były funkcjonariusz i szkoleniowiec CBA. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca Zakładu Taktyki i Technik Interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Pełnił rolę metodyka w Centralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia Komendy Głównej Policji. Jan Dobrzyjałowski jest autorem wielu artykułów i publikacji oraz materiałów dydaktycznych z zakresu samoobrony, środków przymusu bezpośredniego, taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego oraz psychologicznych aspektów przeciwdziałania agresji. Instruktor: Judo, Jujitsu, Boksu, Taktyki i Technik Interwencji oraz Strzelania Policyjnego i Sportowego, który konfrontował swoje umiejętności w warunkach współzawodnictwa sportowego.

Pierwsze w 2 z 4 cykli warsztatów profilaktycznych odbyły się w dniach 23-24 października 2023 r., a dwa ostatnie w dniach 8-9 listopada 2023 r. Zajecia odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu. Celem warsztatów profilaktycznych jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami oraz z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane przez prowadzących warsztaty ekspertów uzupełniły też wiedzę z zakresu przyczyn i następstw używania alkoholu, zdrowego styl życia i postaw wolnych od uzależnień. 

Warsztaty prowadziła Agnieszka Jelonek-Konaszewska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej pracy w obszarze kontaktów międzyludzkich. Trenerka szkoleń profilaktycznych – zaprojektowanych i realizowanych w oparciu o strategię Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI) i uzupełniające program profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED.

Szczegóły na stronie: https://instytutbirm.pl/realizujemy-warsztaty-profilaktyczne/ oraz https://instytutbirm.pl/warsztaty-profilaktyczne-w-przasnyszu/


W ramach działań promocyjno-informacyjnych opublikowano materiał edukacyjny zwiększający poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie wraz z informacją o projekcie i działaniach podejmowanych w trakcie jego trwania w 4 tygodnikach: Mazowieckim To i Owo, Tygodniku Nowodworskim, Tygodniku Pułtuskim i Czasie Ciechanowa. Dodatkowo materiał został opublikowany na oficjalnych stronach www czasopism (Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Nowodworski ) wraz ze wpisem wzmacniającym na fanpage’ach na FB  (To i owo | Facebook, Tygodnik Pułtuski – Strona główna | Facebook), Tygodnik Nowodworski – Strona główna (facebook.com).

http://toiowo.jarmark24.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/
http://jarmark24.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/
http://pultuszczak.jarmark24.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/
http://nowodworski.jarmark24.pl/rodzina-w-niewoli-alkoholu/
https://www.facebook.com/TygodnikMazowieckieToiOwo/posts/pfbid02WmdsUSHoCTsj9nyGQrEo3MGTaN59qDo8DFUn91bhaeMSGAe8PNYVydWjTqchkcAel?__cft__
https://www.facebook.com/pultuski/posts/pfbid028mxDVqbH5EZP3E7H4BD5Bfwjn87B9bFQWc84bwFwyLtUC9pmib8iuRcixaeqcRb7l?__cft__
https://www.facebook.com/nowodworski/posts/pfbid0XYQwtkdZGK1T8dP9VPdZKgbmdbZag59DxQnQ6UrstyvJ73YwYtiTPTGiqSPPCCGJl?__cft__
https://www.facebook.com/Jarmark24/posts/pfbid02rGWLypvxdGeN5afQngXHSfw4jwFdQei4QfqjaWePGsYB2eYp18zKh17gCATUxgJ6l?__cft__

Skip to content