Zasady Etyki

  1. Wydawnictwo Instytutu BiRM stosuje najwyższe kryteria zasad etycznych w swoich publikacjach i oczekuje ich rygorystycznego przestrzegania od autorów prac. Dotyczą one w równym stopniu pracy twórczej jak i procedur wydawniczych.
  2. Standard podstawowych praktyk został opracowany w 2017 roku przez Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) i World Association of Medical Editors (WAME) w celu określenia zasad przejrzystości i najlepszych praktyk wydawnictw o charakterze naukowym. Zasady etyki wydawnictwa Instytutu BiRM bezpośrednio odwołują się do tych wytycznych i mają za zadanie przeciwdziałać nieuczciwości, gwarantować poszanowanie prawa autorskiego oraz (w ostatecznym efekcie) publikować wiarygodne materiały stanowiące źródło rzetelnej wiedzy.
  3. Wydawnictwo Instytutu BiRM otrzymany od autora tekst weryfikuje pod kątem celowości wydania, zgodności z założeniami Instytutu, precyzyjnego określenia autorów, współautorów i osób biorących udział w pracy nad materiałem oraz instytucji wspomagających (również finansowo) powstanie dzieła.
  4. Praca zweryfikowana przez Instytut zostaje poddana analizie przy zastosowaniu programów antyplagiatowych i następnie skierowana do niezależnej recenzji. Wszelkie zastrzeżenia wynikające z analizy programów, jak i recenzje, zostają przekazane autorowi umożliwiając mu ustosunkowanie się do ewentualnych wątpliwości, odpowiedź i wprowadzenie akceptowanych poprawek lub uzupełnień.
  5. Po otrzymaniu wszystkich materiałów, zespół Instytutu kwalifikuje pracę do publikacji. Na każdym etapie autor może odstąpić od zamiaru publikacji przy zachowaniu pełnej poufności przebiegu procesu wydawniczego i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Wobec rezygnacji autora Instytut nie będzie publikował całości lub fragmentów dzieła i recenzji będących w posiadaniu Instytutu. Za zgodą stron możliwa jest publikacja w innej, precyzyjnie określonej formie i zakresie z ewentualnym uwzględnieniem portalu Instytutu BiRM.
  6. Po zakwalifikowaniu dzieła Wydawnictwo Instytutu BiRM zobowiązuje się do jego profesjonalnej, zgodnej ze współczesnymi standardami publikacji. Po przełamaniu tekstu i opracowaniu materiału ilustracyjnego autor otrzymuje plik *.pdf do korekty autorskiej i autoryzacji. Akceptacja dzieła w jego ostatecznej postaci dotyczy wszystkich współautorów i twórców materiału ilustracyjnego, o ile taka zgoda jest wskazana i wynika z ogólnych zasad prawa autorskiego.
  7. Autor przekazuje do Wydawnictwa Instytutu BiRM pracę w pełni oryginalną, nie będącą plagiatem lub autoplagiatem, nie obciążoną elementami ghost authorship i guest authorship, czyli pominięciem autorstwa lub uwzględnieniem osób niebiorących udziału w powstaniu dzieła.
  8. Autor jasno określa wszystkich współautorów i fragmenty dzieła będące wynikiem ich pracy. Pochodzenie, prawa autorskie i licencje materiału ilustracyjnego powinny być precyzyjnie sformułowane w sposób umożliwiający ich podpisanie. Jeśli w powstaniu koncepcji merytorycznej, w ramach współpracy lub na końcowym etapie oceny i poprawek brały udział inne osoby – powinny one zostać przez autora uwzględnione. Obowiązkiem Wydawnictwa Instytutu BiRM jest umieszczenie kompletnej informacji o genezie dzieła i poszanowanie praw wszystkich w nie zaangażowanych.
  9. Materiały, recenzje i opinie o publikacjach Wydawnictwa Instytutu BiRM są dostępne na stronie internetowej. Wydawnictwo publikuje również sygnowane posty i listy nadchodzące w związku z konkretnymi publikacjami. Spory, zarzuty, wątpliwości i sugestie są weryfikowane i rozstrzygane przez Kolegium Instytutu BiRM z możliwością powołania zewnętrznych ekspertów i autorytetów w danej dziedzinie nauki. Efekt prac Kolegium jest jawny po uwzględnieniu i ocenie stanowiska autora.
  10. Wszelkie umowy, akceptacje, wymiana informacji pomiędzy autorem a wydawnictwem wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem korespondencji elektronicznej pochodzącej z identyfikowalnego źródła.
Skip to content