Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy

30 listopada 2022 r. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z sukcesem zakończył tegoroczne zadania edukacyjno-aktywizacyjne dotyczące kompetencji cyfrowych na rzecz Seniorów. Planowano objąć nimi około 60 osób starszych i zrealizować 10 spotkań, ale podczas procesu rekrutacji zgłosiło się ponad 130 chętnych, stąd projekt został rozszerzony i zrealizowany ponadplanowo. W rezultacie w 11 zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez ekspertów wzięło udział 110 Seniorów.

Zadanie publiczne „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” (w skrócie: „Senior ABC”) – działania aktywizacyjne, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego podjęła na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania „Senior ABC” były dedykowane dla Seniorów, tj. osób w wieku 55+.

Zadanie publiczne zrealizowano w celu zwiększenia samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej. Do współpracy zgodnie z założeniami zaproszono inne organizacje społeczne i instytucje publiczne. W ramach zadania publicznego IBiRM przeprowadził spotkania informacyjne i zapoznawcze, warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz integracyjno-networkingowych. Wszystkie wydarzenia miały na celu zaktywizowanie Seniorów w obszarze nowych technologii poprzez aktywne i bezpieczne korzystanie z Internetu na komputerach i/lub urządzeniach mobilnych. Eksperci IBiRM koncentrowali się na możliwościach udziału beneficjentów w różnych obszarach: zdrowego stylu życia, życia społecznego, kulturalnego, zawodowego, religijnego oraz towarzyskiego.

Działaniami objęto zrekrutowanych Seniorów gmin mazowieckich: miejsko-wiejskiej (Legionowo, Płońsk), wiejskiej (Sienno), a także z miasta Warszawy i okolic. Warto odnotować, że wśród beneficjentów spotkań były też osoby niepełnosprawne i wymagające specjalnej opieki, którą w projekcie sprawowali wolontariusze Instytutu.

Zakres merytoryczny warsztatów i spotkań dla Seniorów został zaprojektowany w oparciu o wcześniejsze zbadanie potrzeb w tym zakresie, po rozmowach z instytucjami związanymi z grupą docelową, rozmowami z ekspertami mającymi doświadczenie działań i szkoleń dla seniorów oraz o zebrane informacje i raporty instytucjonalne na poczet zbudowanej przez IBiRM platformy komunikacji dla seniorów. Scenariusze spotkań przewidywały wyposażenie Seniorów w konkretną wiedzę i podstawowe praktyczne umiejętności służące bezpiecznym zachowaniom w sieci. Podczas wykładów i warsztatów zrealizowano m.in. takie tematy jak:

I. Cyberbezpieczeństwo.

II. Prezentacja potencjału oraz funkcjonalności wybranych mediów społecznościowych i aplikacji internetowych, w tym mobilnych, dedykowanych Seniorom i nie tylko im.

III. Prezentacja wybranego contentu, dostępnego w sieci dedykowanego Seniorom i będącego w zainteresowaniu tej grupy docelowej.

IV. Możliwości nowych technologii w zakresie rynku pracy dla Seniorów.

V. Społeczna partycypacja w życiu lokalnym (kulturalnym, towarzyskim, religijnym, charytatywno-wolontaryjnym, politycznym, społecznym etc.) poprzez narzędzia internetowe.

VI. Wsparcie w zakresie zdalnego kontaktu z osobami bliskimi i dalszymi – przeciwdziałanie osamotnieniu.

VII. Profilaktyka kryminalna i lokalne środowisko bezpieczeństwa.

VIII. Wsparcie Seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych na potrzeby funkcjonowania instytucjonalnego, szczególnie w aspekcie e-urząd, e-lekarz, bankowość elektroniczna etc.

IX. Aktywizacja seniorów w ramach contentu wspierającego umiejętności poznawcze.

X. Edukacja  i działania świadomościowe „na odległość” dedykowane Seniorom typu: informacje o zagrożeniach, informacje publiczne, także dotyczące sytuacji ekonomicznej, zdrowia.

Podczas spotkań przeprowadzano research dotyczący znajomości, umiejętności korzystania z internetu i technologii cyfrowych oraz ich konkretnych potrzeb (próśb o pomoc) przez beneficjentów, który pozwolił na następujące podsumowanie:

  1. Seniorzy mieli mniejsze zaufanie do nowych technologii niż osoby młodsze z ich środowiska.
  2. We wszystkich grupach potrzebna, a nawet konieczna, wydała się wiedza dotycząca cyberbezpieczeństwa jako  istotny element działań zachęcających do aktywności w sferze cyfrowej.
  3. W gminie wiejskiej beneficjenci podczas warsztatów wykazywali aktywność cyfrową jedynie w celu założenia poczty mailowej oraz poszukiwania konkretnego contentu w ramach internetu. Tylko 2 osoby posiadały komputer w domu, inne mogły korzystać z możliwości cyfrowych poprzez telefon komórkowy, ale zdarzały się i tacy, którzy nie mieli żadnego urządzenia z dostępem do internetu. Zainicjowano tu pomoc dla seniorów w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu dalszego poszerzania kompetencji cyfrowych oraz w odpowiedzi na konkretne prośby np. założenie przez internet Karty Seniora dla uczestników, wypełnianie formularzy instytucjonalnych.
  4. W Warszawie oraz gminach miejsko-wiejskich beneficjenci byli bardziej aktywni i otwarci na podjęcie konkretnych działań aktywizacyjnych podczas spotkań np.: zakładano profile w mediach społecznościowych, uruchamiano pocztę mailową i od razu wysyłano maile. W niektórych przypadkach wykazano prośbę o zaprezentowanie demo konta bankowego, wykonywano zakupy przez internet, wypełniano formularze instytucjonalne czy pobierano różne aplikacje w tym komunikatory.
  5. W ramach tematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa beneficjenci podejmowali działania dotyczące blokowania spamujących nadawców czy blokowania numerów nagabujących czy „podejrzanych” ich zdaniem kontaktów.
  6. Większość uczestników spotkań przyznało, że miało do czynienia z cyberzagrożeniami.
  7. Wszyscy beneficjenci przejawili potrzeby dalszych szkoleń i pogłębiania wiedzy oraz aktywności w obszarze nowych technologii.
  8. Uczestnicy warsztatów w domu opieki, którzy są mieszkańcami domu, po nabraniu zaufania dotyczącego cyberbezpieczeństwa wyrazili wdzięczność szczególnie za pomoc w pobraniu aplikacji komunikatorów oraz mediów społecznościowych jako ważnej możliwości kontaktu ze środowiskiem poza ośrodkiem.
  9. Podczas wykonywania dokumentacji zdjęciowej zdarzały się osoby, które nie wyraziły zgody na fotografowanie ze względu na obawy niestosownego wykorzystania ich wizerunku.
  10. Wszyscy beneficjenci zadania publicznego przyznali, że pogłębiła się ich wiedza po przeprowadzonych działaniach aktywizacyjnych.

Poza zajęciami edukacyjnymi odbyły się także spotkania integracyjno-networkingowe dla seniorów z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z grupą docelową tj.: pracownicy służb socjalnych, pracownicy urzędu gminy, działacze klubów seniorskich, działacze na rzecz grup kombatanckich, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Wydarzenia integracyjno-networkingowe programowo były uzupełnione częścią artystyczną – koncertem dla seniorów z repertuarem dedykowanym specjalnie tej grupie docelowej.

Atmosfera wydarzeń z seniorami była miła, wykazano zaufanie i otwartość wobec ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ponadto wszyscy beneficjenci zadania przyznawali, że tematyka spotkań leży w ich zainteresowaniu, że mają potrzebę dalszej edukacji w tym zakresie i czekają na kolejne organizowane dla nich projekty. Ciekawym zjawiskiem jest również podtrzymywanie kontaktu z IBiRM przez niektórych beneficjentów poprzez Facebooka już po zakończeniu działań z ich grupą.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski i obserwacje poczynione przez realizatorów zadania publicznego zrealizowanego na rzecz osób starszych, projekt Senior ABC można uznać za potrzebny społecznie i satysfakcjonujący w odczuciu efektywności i odpowiedzialności społecznej.

Warszawa, fotorelacja z warsztatów – 28.09.2022 r.

Warszawa, fotorelacja z warsztatów – 26.09.2022 r., 20.10.2022 r.

Sienno, fotorelacja z warsztatów – 18-19.10.2022 r.

Legionowo, fotorelacja z warsztatów – 30.11.2022 r.

Płońsk, fotorelacja z warsztatów – 08-09.11.2022 r.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS

Skip to content