Zasady Recenzowania

Jeśli wydawnictwo publikuje pracę nierecenzowaną, zostaje to w sposób czytelny zaznaczone.
  1. Zgłaszanie prac do publikacji w Wydawnictwie Instytutu BiRM, korespondencja pomiędzy autorami i wydawcą, recenzje, opinie i ewentualne zmiany w tekstach odbywają się w formie pisemnej z uwzględnieniem drogi elektronicznej pod warunkiem możliwości identyfikacji i potwierdzenia źródła.
  2. Teksty są wstępnie kwalifikowane przez Kolegium Wydawnictwa Instytutu BiRM z możliwością zasięgnięcia opinii zewnętrznej.
  3. Teksty są poddawane analizie przez programy antyplagiatowe. W razie powstałych wątpliwości wydawnictwo zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienia zachowując poufny charakter korespondencji.
  4. Teksty są kierowane do recenzentów z możliwością zastosowania trybu double-blind review process, czyli obustronnej anonimowości. Po otrzymaniu recenzji i ujawnieniu danych recenzent składa pisemne oświadczenie o braku konfliktu interesów, relacji osobistej lub zależności służbowej w okresie ostatniego roku.
  5. Oprócz opinii merytorycznej recenzent jednoznacznie określa celowość wydania dzieła w Wydawnictwie Instytutu BiRM z określeniem kręgu potencjalnych odbiorców.
  6. Recenzent zgłasza swoje uwagi i ewentualne propozycje zmian, poprawek lub uzupełnień.
  7. Wszystkie sugestie recenzenta, o ile nie dyskwalifikują pracy, są w trybie anonimowym przekazywane autorowi. Po ustosunkowaniu się autora do opinii i wprowadzeniu ewentualnych zmian, tekst jest weryfikowany przez wydawnictwo z opcją ponownego przekazania do recenzenta.
  8. Po ostatecznym zakwalifikowaniu przez wydawnictwo pracy do publikacji strony zawierają stosowną umowę uwzględniającą nabycie lub przekazanie praw autorskich.
Skip to content