Michał
Czerniak

michal czerniak
Michał Czerniak
Dane kontaktowe

Teksty autora

Absolwent

Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn (1998). Uzyskał stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Organizacja.

W 2004

uzyskał tytuł zawodowy biegłego rewidenta (zawodowe uprawnienia do badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego). Jako biegły jest wpisany pod numerem 10170 na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Od 1997

prowadzi własną kancelarię audytorską. W tym czasie pełnił również rolę doradcy (zewnętrzny dyrektor finansowy) podmiotów gospodarczych.

prowadzi własną kancelarię audytorską. W tym czasie pełnił również rolę doradcy (zewnętrzny dyrektor finansowy) podmiotów gospodarczych.

Od 2014

Prezes Zarządu i współwłaściciel PRO AUDYT Sp. z o.o., firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Polską Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3931.

Specjalista w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych (w tym również podmiotów zaufania publicznego).

Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR oraz Polskich Standardów Rachunkowości, sporządzania prospektów emisyjnych w ramach upubliczniania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przygotowania dokumentów informacyjnych na NewConnect.

Długoletni praktyk w zakresie doradztwa transakcyjnego, inwestycyjnego i finansowego, wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych, zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć; lider projektów w zakresie consultingu i budżetowania.

Konsultant organów ścigania i biegły w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze ekonomicznym. Wykładowca w zakresie prawa bilansowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń Prawa zamówień publicznych.