Wspólna droga do wiedzy

W 2024 roku Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest realizatorem zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Wspólna droga do wiedzy”.

Celem głównym zadania publicznego jest aktywne zdobywanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności przez młodych ludzi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych, zadanie publiczne skupia się na kształtowaniu holistycznych kompetencji, które są kluczowe dla rozwoju i skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Zadanie publiczne jest odpowiedzią na wyzwania młodego pokolenia, które są związane z brakiem aktywnej postawy i zaangażowania w zajęcia edukacyjne. Problem ten wynika z kilku kluczowych elementów, które tworzą barierę podczas rozwoju młodego pokolenia. W wielu przypadkach system edukacyjny nie dostarcza w pełni indywidualnych podejść do uczenia się, co utrudnia zidentyfikowanie i rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności każdego ucznia. W wyniku częstego występowania niskiego stopnia interakcji między uczniami podczas zajęć, dochodzi do uczucia izolacji i braku zaangażowania.

W ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane warsztaty pt. „Edukacja praktyczna”:

 1. „Wiedza w akcji – sztuka skutecznego pozyskiwania wiedzy i uczenia się.”
 • Podczas pierwszej części warsztatu zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Znaczenia stałego uczenia się w dynamicznym otoczeniu;
 • Prezentacja różnych stylów uczenia się;
 • Zidentyfikowanie osobistych preferencji uczestników dotyczących nauki;
 • Omówienie technik pozyskiwania, skupiania uwagi i utrwalania informacji;
 • Nauka umiejętności prezentacyjnych i efektywnego przekazywania informacji;
 • Ćwiczenie praktyczne w selekcji wartościowych informacji, które umożliwiają uczestnikom zastosowanie poznanych strategii.

2. „Laboratorium umiejętności miękkich.”
Druga część warsztatu zostanie poświęcona rozwojowi umiejętności miękkich, kluczowych dla skutecznego funkcjonowania w zespołach. Warsztat skupiać się będzie na angażowaniu młodzieży poprzez interaktywne i inspirujące metody, które są dostosowane do ich poziomu wiekowego. Celem jest dostarczenie wiedzy na temat umiejętności miękkich. Podczas warsztatu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • znaczenia umiejętności miękkich w środowisku zawodowym;
  • identyfikacja różnych stylów komunikacji;
  • techniki skutecznego wyrażania swoich myśli i uczuć;
  • analiza roli współpracy w osiąganiu celów;
  • techniki rozwiązywania konfliktów w zespole.

Ponadto, ważnym elementem tej części warsztatu będą „Otwarte Drzwi” – Równość, Różnorodność, Akceptacja, którego celem będzie kształtowanie świadomości i umiejętności budowania otwartego, inkluzywnego środowiska, promującego równość, różnorodność i akceptację. Omówione zostaną
pojęcia równości i różnorodności oraz akceptacji w kontekście organizacyjnym.

Umiejętności miękkie, takie jak skuteczna komunikacja, są kluczowe w pracy zespołowej. Warsztaty mogą pomóc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania myśli i jasnego przekazywania informacji, co przekłada się na efektywną komunikację w grupie. Akceptacja rówieśników jest kluczowym elementem budowania zespołowego ducha. Warsztaty mogą pomóc uczestnikom zrozumieć i szanować różnice między członkami zespołu, co sprzyja lepszej współpracy.

Pozytywne relacje w zespole mogą przekładać się na wyższą efektywność i satysfakcję. „Wiedza w praktyce – globalne wyzwania a lokalne rozwiązania: analiza i skuteczne rozwiązania problemów współczesnego świata.”

Warsztat obejmować będzie:

  • prezentacja roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu globalnych problemów;

  • praca w grupach: stworzenie projektów w ramach lokalnych rozwiązań dla globalnych problemów.

   Warsztaty „Edukacja praktyczna” skupiają się na różnorodnych i kreatywnych metodach uczenia się, aby stworzyć inspirujące środowisko dla uczestników. Wspierając tym samym wyrównywanie szans społecznych i stworzenie możliwości rozwoju. Poprzez praktyczne zajęcia, projekty twórcze i spotkania z ekspertami, uczestnicy będą mieli szansę pogłębić swoją wiedzę, rozwijać umiejętności praktyczne oraz zdobyć doświadczenia, które przydadzą się w przyszłości. Zadanie zostanie osiągnięte przez zrealizowanie warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje kluczowe z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania. Ponadto przyczyni się do zwiększenia świadomości i zrozumienia uczestników na temat różnorodności, która istnieje w społeczeństwie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Skip to content