Ryszard
Demczuk

Absolwent

Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1985 roku na kierunku pokładowym.

Absolwent

Służbę zawodową rozpoczął w 3. Flotylli Okrętów, gdzie został skierowany do 1. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Przeszedł przez wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu okrętowego aż do dowódcy okrętu, które to obowiązki pełnił dwukrotnie, na dwóch różnych typach okrętów rakietowych. Następnie zajmował stanowiska operacyjne w sztabie 3. Flotylli Okrętów oraz w Sztabie Dowództwa Marynarki Wojennej.

W 2002

powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie objął stanowisko dowódcy 32. Dywizjonu Okrętów Rakietowych.

W 2004

został dowódcą Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej.

Ukończył

kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno– taktycznego (1990), międzynarodowy Kurs Oficerów Sztabów w Akademii Obrony Holandii w Hadze (1996), Kurs Integracji z NATO (1998), kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998).

Studia podyplomowe ukończył w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo–sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej USA w Newport (2001).

W 2007

został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich. Wraz z otrzymaniem nominacji na stopień kontradmirała

W czerwcu 2008

został skierowany do Waszyngtonu, w celu odbycia studiów na Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych, po których pełnił stanowisko szefa szkolenia MW w Dowództwie Marynarki Wojennej.

Ukończył

szkolenie w Uniwersytecie Obrony NATO w Rzymie.

W listopadzie 2010

został skierowany do służby w Afganistanie, gdzie do sierpnia 2011 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Amerykańskiej Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie NATO ISAF w Kabulu.

Za wyjątkowe osiągnięcia w ramach misji został wyróżniony przez Sekretarza Obrony USA medalem "Meritorious Service Medal", przez prezydenta Francji orderem "Francaise - Ordre National De La Legion D'Honneur" (Honneur Patrie 10897LHE14) i przez prezydenta Polski "Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami".

W październiku 2012

objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej – szefa Sztabu MW.

1 stycznia 2014

objął obowiązki Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W styczniu 2015

po złożeniu wypowiedzenia, na własną prośbę zakończył pełnienie zawodowej służby wojskowej i przeszedł do rezerwy.

W październiku 2017

obronił rozprawę doktorską: "Rekonstrukcja i odbudowa struktur Afganistanu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego", uzyskując tytuł "doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie".