Obowiązek informacyjny- AMP

Klauzula informacyjna

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Instytut ma obowiązek przekazać informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dana Państwa  przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 00-364 Warszawa ul. Ordynacka 9/13 przetwarza dane osobowe  w związku ze zgłoszeniem do udziału w projekcie Akademii Młodych Polityków.

            Informujemy, że osobiście zgodę na przetwarzanie danych osobowych może zgodnie z polskim prawem wyrazić osoba, która ukończyła 16 rok życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni osoby nieletniej. 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

·   administratorem danych osobowych jest Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 00-364 Warszawa ul. Ordynacka 9/13 (dalej jako: Administrator);

·   w Instytucie nie wyznaczono inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę zwracać się na  adres 

e-mail instytut@birm.waw.pl lub przesyłając korespondencję na adres Instytutu z dopiskiem „RODO”;

·   dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

·   odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Dane mogą być wykorzystane celem realizacji zadania publicznego przez Instytut na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

·   posiada Pani/Pan: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, okres udziału w projekcie, czas określony w umowie z UM, rozliczenia projektu oraz okres ewentualnych roszczeń – maksymalnie 6 lat,

·   ma Pan/Pani prawo:

ü  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

ü  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

ü  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

ü  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi udział w projekcie                                          

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Skip to content