Obowiązek informacyjny- warsztaty


SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Instytut ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dana Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 00-364 Warszawa ul. Ordynacka 9/13 przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) w związku ze zgłoszeniem do udziału w projekcie finansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i dzieci, które zgłaszają się do udziału w projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pt.: „Warsztaty umiejętności i kompetencji”, realizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.  

            Informujemy, że osobiście zgodę na przetwarzanie danych osobowych może zgodnie z polskim prawem wyrazić osoba, która ukończyła 16 rok życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni osoby nieletniej. 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

·   administratorem danych osobowych jest Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 00-364 Warszawa ul. Ordynacka 9/13 (dalej jako: Administrator);

·   w Instytucie nie wyznaczono inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę zwracać się na  adres e-mail instytut@birm.waw.pl lub przesyłając korespondencję na adres Instytutu                  z dopiskiem „RODO”;

·   dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

·   odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane mogą być wykorzystane celem realizacji zadania publicznego przez Instytut na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

·   posiada Pani/Pan: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, okres udziału w projekcie, czas określony w umowie z UM, rozliczenia projektu oraz okres ewentualnych roszczeń – maksymalnie 6 lat,

·   ma Pan/Pani prawo:

ü  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

ü  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

ü  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

ü  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi udział w projekcie                                          Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 


Skip to content