Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy

Zadanie publiczne „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” (w skrócie: „Senior ABC”) – działania aktywizacyjne na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Senior ABC” jest dedykowany dla seniorów, tj. osób w wieku 55+.

Cel główny – zwiększanie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.

W ramach zadania publicznego zakłada się cele szczegółowe, czyli zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, spotkań edukacyjnych oraz integracyjno-networkingowych mających na celu zaktywizowanie seniorów w obszarze nowych technologii, tj. aktywne i bezpieczne korzystanie z Internetu na komputerach i/lub urządzeniach mobilnych dla poszerzenia możliwości szerokiego udziału w życiu społecznokulturalnym, zawodowym, religijnym, towarzyskim oraz prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Planowane tematy wykładów i warsztatów:

I. Cyberbezpieczeństwo.

II. Prezentacja potencjału oraz funkcjonalności wybranych mediów społecznościowych i aplikacji internetowych, w tym mobilnych, dedykowanych seniorom i nie tylko im.

III. Prezentacja wybranego contentu, dostępnego w sieci dedykowanego seniorom i będącego w zainteresowaniu tej grupy docelowej.

IV. Możliwości nowych technologii w zakresie rynku pracy dla seniorów.

V. Społeczna partycypacja w życiu lokalnym (kulturalnym, towarzyskim, religijnym, charytatywnowolontaryjnym, politycznym, społecznym etc.) poprzez narzędzia internetowe.

VI. Wsparcie w zakresie zdalnego kontaktu z osobami bliskimi i dalszymi – przeciwdziałanie osamotnieniu.

VII. Profilaktyka kryminalna i kształtowanie lokalnego środowiska bezpieczeństwa poprzez włączenie społeczności seniorów do działań konsultacyjnych i wspierających organizowanych za pomocą narzędzi internetowych.

VIII. Wsparcie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych na potrzeby funkcjonowania instytucjonalnego, szczególnie w aspekcie e-urząd, e-lekarz, bankowość elektroniczna etc.

IX. Aktywizacja seniorów poprzez odpowiednio dobrane gry komputerowe – określenie podstawowego zestawu hard-ware i soft-ware, w celu realizacji zadania.

X. Edukacja (możliwości pozyskania i dzielenia się wiedzą) i działania świadomościowe „na odległość” dedykowane seniorom typu: informacje o zagrożeniach, informacje publiczne, także dotyczące sytuacji ekonomicznej, zdrowia.

W ramach zadania publicznego „Senior ABC” oprócz warsztatów edukacyjnych przygotowane spotkania integracyjno-networkingowe, podczas których w atmosferze integracyjnej, na wzór networkingu biznesowego, seniorzy będą mogli nawiązać relacje nie tylko z innymi seniorami, ale też z przedstawicielami instytucji związanych z grupą docelową.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Skip to content