Anatol
Jaśkowiec

Redaktor naczelny Przeglądu Globalnego

(English below)

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent School of Law and Economy of China. Obecnie realizuje program LL.M. Globalisation and Law w specjalizacji International Trade and Investment Law na Maastricht University w Holandii.

Jego głównym polem zainteresowań jest problematyka WTO, handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych w perspektywie polityczno-prawnej. Szczególny nacisk kładzie na regiony Azji Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz obszaru poradzieckiego. W czasie studiów prowadził koło naukowe „Prawo i Wschód”, a także był wieloletnim członkiem stowarzyszenia Warsaw-Beijing Forum. Brał udział w szkoleniach prawnych w Pekinie i Szanghaju, a także uczestniczył w przeprowadzaniu polskiej inwestycji typu greenfield na Tajwanie.

Anatol został laureatem konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej. W swojej pracy magisterskiej pt. „Chinese foreign direct investments in Poland: international and European law dimension” wykazał jakie granice dla stosowania protekcjonizmu inwestycyjnego wyznaczają traktat GATS, Polsko-Chiński BIT oraz unijne rozporządzenie dotyczące FDI Screening.

Jest współautorem oraz głównym redaktorem recenzowanej monografii naukowej pt. „Rozpad ZSRR i jego następstwa prawne – zarys problematyki”. Został finalistą Turnieju Ekonomicznej Analizy Prawa ETAP organizowanego w Szkole Głównej Handlowej oraz konkursu „Debiut Naukowy 2019 – Zrównoważony Rozwój” prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego.

W ramach BiRM prowadzi, wraz z Michałem Górskim, autorski podcast „Mercator – o handlu i polityce” oraz jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Globalnego”.

English

He is a graduate of the Faculty of Law at the University of Warsaw, as well as the School of Law and Economy of China. Currently, he is pursuing the LL.M. Globalization and Law programme, specialisation International Trade and Investment Law, at the Maastricht University in the Netherlands.

His main fields of interest are the issues regarding the WTO, international trade and foreign investments in a political and legal perspective. He particularly focuses on the regions of East Asia, the Middle East and the post-Soviet area. During his studies he headed the students’ organisation „Law and the East”, and was also a long-term member of the Warsaw-Beijing Forum association. He participated in legal trainings in Beijing and Shanghai. On top of that he took part in the establishment process of a Polish greenfield investment in Taiwan.

Anatol has become a laureate of a competition for the best master thesis organised by the Polish Ministry of Foreign Affairs. He wrote a master’s thesis titled „Chinese foreign direct investments in Poland: international and European law dimension”, in which he depicted what boundaries for the application of investment protectionism are set by the GATS treaty, the Polish-Chinese BIT and the EU FDI Screening regulation. He is the co-author and the main editor of the peer-reviewed scientific monograph titled „The collapse of the USSR and its legal consequences – an outline of the problem”.  Moreover, he is a finalist of the Economic Analysis of Law Tournament “ETAP” organized at the Warsaw School of Economics and the „Scientific Debut 2019 – Sustainable Development” competition conducted by professor Jerzy Buzek – Member of the European Parliament.

In BiRM institute he runs, together with Michał Górski, his own podcast „Mercator – about trade and politics” and he also holds a position of Editor in Chief of BiRM’s journal “Global Review”

Skip to content