Dariusz
Kilian

Koordynator ds. Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

1988

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. St. Czarnieckiego w Poznaniu 

W latach 1988–1990

dowodził pododdziałami czołgów – wprowadzał do funkcjonowania w jednostce wojskowej czołgi T-55 AM Merida z komputerowym systemem kierowania ogniem – opracował metodykę strzelań.

W latach 1990–1994

pełnił służbę w Żandarmerii Wojskowej na stanowisku oficera działu dochodzeniowo-śledczego. Podczas służby aktywnie uczestniczył w zwalczaniu przestępczości w środowisku wojskowym. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje w zakresie kryminalistyki i kryminologii.

W latach 1994–2017

pracował w wojskowych służbach specjalnych na wielu stanowiskach, wykonując swoje obowiązki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Brał czynny udział w zwalczaniu szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko Siłom Zbrojnym RP. Realizował działania mające na celu ochronę i osłonę wojskowych przedstawicielstw dyplomatycznych. Prowadził szkolenia korpusu dyplomatycznego i rodzin z tematyki funkcjonowania w placówkach dyplomatycznych w krajach przyjmujących, w tym w lokalizacjach niesprzyjających Polsce. Zajmował się również logistyką instytucji państwowej, będąc odpowiedzialnym za zabezpieczenie jej funkcjonowania we wszystkich aspektach, w tym również w warunkach działania w strefach działań wojennych.

W 1996 roku

ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, w 2006 roku – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, kierunek: Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, w 2017 roku – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska, kierunek: Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy.

W latach 2017-2018

uczestniczył w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykonując audyty bezpieczeństwa w szkołach oraz zajęcia z kadrą dydaktyczną z zasad postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego.

W 2018 roku

uzyskał uprawnienia Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 (certyfikat TÜV SÜD Polska nr 1780/AKD/2018.

W 2019 roku

w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu ukończył studia podyplomowe kierunek: Ochrona danych osobowych w praktyce, absolwent WSB na kierunku Administracja samorządowa.

Jako wykładowca wyższej uczelni prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” (SZ RP, OC, reagowanie kryzysowe, podstawy prawne w szkole itp.) oraz „Kadry i prawo pracy” (RODO).

Prowadzi działalność gospodarczą (audyty i szkolenia dla instytucji i firm prywatnych) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa danych.