NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego już trzeci rok realizuje w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – cieszący się dużym zainteresowaniem i frekwencją – projekt finansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych”.

         Założenia projektu pani Beaty Matluk zostały opracowane i wdrożone do realizacji przez ekspertów IBiRM pod kierunkiem Zarządu Fundacji.

         Obecnie możemy poszczycić się realizacją kilkunastu zajęć szkoleniowych dla  ponad 200 osób (pracowników GOPS i MOPS, urzędników, funkcjonariuszy Straży Miejskich i Gminnych, Policji, pedagogów, służby zdrowia, pracowników ochrony i wielu innych). O szczegółach realizowanych szkoleń piszemy dalej.

         Ponieważ Instytut w swoich zadaniach Statutowych posiada m.in. analizy sytuacji szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz realizuje ww. projekt – jesteśmy zainteresowani zmianami w prawie, które mają wzmocnić działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  1. listopada 2022 r. do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw” – druk sejmowy nr 2799. Niestety projekt utknął w zamrażarce sejmowej gdyż 1 grudnia  została skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i na tym prace nad ustawą na razie się zakończyły.

         Szkoda, ponieważ nowelizacja ustawy (wpis na podstawie druku sejmowego) jeśli wejdzie w życie w aktualnym kształcie może wnieść wiele dobrego w postaci nowych ważnych treści, porządkowania i wyjaśniania dotychczasowych braków i nieścisłości oraz zobowiązania do określonych działań osoby, urzędy i instytucje.

         Analiza porównawcza obowiązującej ustawy oraz projektu – będzie tematem kolejnego artykułu – jeśli zwiększy się szansa na przyjęcie nowelizacji ustawy.

         Pod koniec grudnia przyjęta została natomiast Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.  Dokument jakim jest Krajowy Program … – przyjmowany jest co roku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

         To duży dokument zawierający szczegółowy opis koniecznych działań, wysokość i źródła finansowania oraz niestety ponownie około 50-cio stronicowy wzór sprawozdania. Piszę niestety ponieważ pracownicy pomocy społecznej podczas prowadzonych z nimi rozmów narzekali na nadmierną sprawozdawczość, która wyłącza jedną osobę z pracy, a dodatkowo nie otrzymują odzewu na przedstawiane dane i wnioski.

         Między innymi Napoleonowi przypisuje się powiedzenie, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniadze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Taką potrzebę można odnieść do wszelkich działań. Inny autor powiedział, że są rzeczy ważniejsze od pieniedzy, ale aby je kupić trzeba mieć pieniądze. Dlatego zacznijmy od pieniędzy.

         Budżety Programu w latach 2022 i 2023.

Przeznaczenie

Rok 2022

Rok 2023

Różnica

Utworzenie i utrzymanie strony internetowej.

270.000 zł

——-

– 270.000 zł

Ogólnopolska konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

50.000 zł

50.000 zł

——

Ogólnopolska kampaniaspołeczna.

130.000 zł

Ogólnopolskadiagnozaspołeczna 130.000 zł

——

Bieżące utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy           w rodzinie.

16 827 600 zł

17 928 000 zł

+ 1 100.400 zł

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3 624 300 zł

3 624 000 zł

– 300 zł

Realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc       w rodzinie.

1 224 000 zł

1 224 000 zł

——

Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1 600 000 zł

1 600 000 zł

——

Utrzymanie całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie.

340 000 zł

340 000 zł

——

                                Razem:

24 065 900 zł

24 896 000 zł

+ 830 100 zł

Tabela – opracowanie własne autora.        

 

         Jak widać w przedstawionej tabeli – nie zmieniają się zasadniczo cele na jakie będą przeznaczone środki poza brakiem pieniędzy na utrzymanie strony internetowej oraz zmiana nazewnictwem „kampania społeczna” na „diagnoza społeczna”. Prawdopodobnie będzie to niosło za sobą zmianę struktury wydatków ponieważ utrzymano w nowym Programie zadania z zakresu kampanii społecznej:

– obalenie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwiające jej stosowanie,

– opisanie mechanizmów przemocy w rodzinie oraz jednoznaczne wskazanie na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania,

– promocja metod wychowawczych bez użycia przemocy i informowanie o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci,

– promocja działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób dotkniętych przemocą oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc.

         A jednocześnie – zgodnie z nowym programem pieniądze w kwocie 130 000 zł zostaną przeznaczone również na opracowanie diagnoz i prowadzenie badań, ekspertyz oraz analiz dotyczących zjawiska przemocy. Wykonawcami mają być: minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu: gminy, powiatu i województwa. Przypomnę tylko w kwestii przyznanych środków, że właściwe ministerstwo mamy w Polsce – 1, województw – 16, powiatów 314, 66 miast na prawach powiatu, gmin – 2477. (Dane na podstawie strony – https://www.gov.pl/web/ksng/podzial-administracyjny-polski ).

         Ogółem budżet dla podmiotów zobowiązanych do działania na podstawie ustawy i uchwały Rady Ministrów na 2023 jest wyższym o 830 100 zł, co stanowi wzrost o około 3,4 %. Biorąc pod uwagę inflację (oficjalnie kilkanaście procent – rzeczywiście ok. 30 %) – to mamy do czynienia ze spadkiem nakładów, zwłaszcza, że w 2022 r. budżet również nie wzrósł w porównaniu do 2021 r. o wysokość inflacji.

         Co można i co trzeba zrobić za te pieniądze.

         W tym roku poza dotychczasowymi działaniami profilaktycznymi, pomocowymi i oddziaływania korekcyjno-edukacyjnymi duży nacisk kładziony jest na edukację osób biorących udział w jakiejkolwiek formie w realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Kilka cytatów z Programu … na 2023 r.

I Cele Programu:

– Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług,

– Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

– Podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego osób przygotowujących się do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób realizujących te zadania,

– Wprowadzanie i realizowanie treści dotyczących zapobiegania, rozpoznawania oraz reagowania na przypadki przemocy w rodzinie do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz programów doskonalenia zawodowego,

– przeprowadzanie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb,

– Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– Organizowanie szkoleń, w oparciu o wytyczne opracowane na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy, dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy                 w rodzinie, w tym przedstawicieli:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych,
  • Służby Więziennej,
  • Żandarmerii Wojskowej,
  • innych podmiotów mogących być członkami zespołów

interdyscyplinarnych/grup roboczych (art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy),

 

– Opracowywanie programów szkoleń kierowanych do służb zajmujących się

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie możliwości i form oddziaływania na postawy osób stosujących przemoc w rodzinie i ich realizacja,

– Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie,

– Realizacja specjalistycznych szkoleń (min. 100 godzin dydaktycznych) umożliwiających uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.

 

            Spodziewanym efektem działań edukacyjnych ma być: „Podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji osób zajmujących się świadczeniem usług dla osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób ją stosujących”.

 

         Program … – przewiduje w zakresie szkoleń współpracę między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, (taką jest Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego) w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe Realizatorzy zadania: jednostki samorządu terytorialnego – szczebel powiatowy, gminny i województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

         IBiRM reagując na zapotrzebowanie samorządów i instytucji państwowych oraz wytyczne i zalecenia ustawy w szczególności projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 opracował i oferuje specjalistyczne szkolenia. Przykład takiego szkolenia został przedstawiony w karcie produktu znajdującej się na stronie IBiRM w zakładce „Szkolenia” .

         Zostało ono przygotowane i będzie prowadzone przez ekspertów IBiRM mających odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie działań: instytucji państwowych, administracji samorządowej, Policji, placówek oświatowych,  pomocy osobom niepełnosprawnym i pokrzywdzonym, ochrony danych osobowych, psychologii ogólnej i psychologii śledczej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej ze sprawcami, świadkami i ofiarami przemocy, bezpieczeństwa kryminalnego w tym bezpieczeństwa funkcjonowania urzędów, wielu innych, które przyczynią się do realizacji założeń Programu.

         Dodatkowo każdy pracownik socjalny zgodnie z art. 121 2c. ustawy o pomocy  społecznej ma prawo do bezpieczeństwa i do szkolenia w tym zakresie, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia takiego szkolenia.

„Pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata”.

         Oferowane przez nas szkolenia maja na celu nie tylko zwiększenie profesjonalizmu osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, unifikację wiedzy poszczególnych podmiotów i ich koordynację, ale również zwiększenie bezpieczeństwa tych osób zgodnie z zasada ratowników medycznych – jeśli Ty nie będziesz żył, to nikomu już nie pomożesz.

         Zachęcamy do korzystania z naszej szerokiej oferty szkoleń. Jeśli nie znalazłeś niczego dla siebie – skontaktuj się z nami – na pewno zaoferujemy Ci wysokiej jakości produkt.

         Wszystkim w imieniu Instytutu życzę dobrego, efektywnego i bezpiecznego 2023 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content