Jerzy
Michałowski

gen. dyw. w stanie spoczynku

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Podyplomowych Studiów Operacyjno – Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (AON), Podyplomowych Studiów w zakresie Obronności Państwa w AON, Kursu Oficerów Flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

W ciągu 41 letniej służby w Siłach Zbrojnych RP przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zasadnicze to: dwukrotne dowodzenie Brygadą (1 WBPanc, 2 BZ), dowodzenie Brygadową Grupą Bojową w VI zmianie PKW w Iraku, Dowodzenie 12 Szczecińską DZ. Szef sztabu Zastępca DWL, Szef sztabu Zastępca DOSZ, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

Z racji zajmowanych stanowisk posiada bogate doświadczenie realizacji procesu szkolenia na wszystkich szczeblach dowodzenia do planowania prowadzenia działań w ramach Operacji Połączonej, oraz przygotowania i kierowania PKW poza granicami kraju.

Koordynował formowanie oraz przygotowania i utrzymania gotowości sił wydzielonych do Grup Bojowych UE i Sił Odpowiedzi NATO (SON).

Dwukrotnie szef zespołu autorskiego Ćwiczeń ANAKONDA 10 i ANAKONDA 12, ćwiczenie to po raz pierwszy miało wymiar międzynarodowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał planowanie i praktyczną koordynację działania wszystkich elementów sytemu bezpieczeństwa Państwa na poziomie strategiczno – operacyjnym. Jako szef sztabu Zastępca Dowódcy Operacyjnego odpowiadał za planowanie i koordynację działania sił i środków układu militarnego i pozamilitarnego w ramach ćwiczeń reagowania kryzysowego RENAGATE I KAPER, ale również realne planowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa np. EURO 2012 itp.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych uczestniczył w procesie generowania potrzeb operacyjnych, planowaniu rozwoju i modernizacji technicznej SZ.