Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

KARTA PRODUKTU

TEMAT SZKOLENIA:

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele:   

1.   Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa oraz wyspecjalizowanych służb i instytucji na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

2.   Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznek w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,

3.   Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych,

4.   Pomoc w realizacji programów przeciwdziałania przemocy   w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

5.   Przekazanie informacji w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz sprawcom takiej przemocy,

6.   Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kompetencji osób przygotowujących się do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz osób realizujących te zadania.

TREŚĆ SZKOLENIA:

Zagadnienia szkoleniowe.

1.   Interpretacja przemocy w rodzinie i poza nią (rodzaje, definicje, przykłady,  specyfika społeczna, skutki stosowania, zagrożenia, sposoby reagowania),

2.   Sposoby rozpoznania sytuacji zagrożenia, (zagrożenia dla osób dotkniętych przemocą ale też dla tych, którzy udzielają pomocy ofiarom i sprawcom),

3.   Przybliżenie kwestii podstaw prawnych do działania w przypadku stwierdzenia przemocy (w tym aktualne dane o „Krajowym programie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie na 2023 r.”, ustawie i projekcie nowelizacji ustawy  „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r.”, inne akty prawne),

4.   Omówienie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) z osobami dotkniętymi przemocą oraz sprawcami takiej przemocy – ( w tym: przygotowanie zakresu, tematu, miejsca i okoliczności rozmowy, przyjazne przesłuchanie, antycypowanie zachowań mogących stanowić zagrożenie w trakcie rozmowy, rozpoznawanie emocji na podstawie mikroekspresji, komunikacja z osobami zwłaszcza dziećmi z niepełnosprawnościami w tym w zakresie mowy i wiele innych),

5.   Wskazanie roli samorządów: gminy, powiatu, województwa i innych instytucji w kwestii pomocy ofiarom  oraz pomocy, ale i ścigania sprawców przemocy (m.in. skład, zadania zespołu interdyscyplinarnego,opracowanie i realizacja  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, programy psychologiczno-terapeutyczne, obowiązki w zakresie pomocy psychologicznej, materialnej, lokalowej itp.);

6.   Wskazanie przepisów RODO i DODO w związku ze ściganiem sprawców  i udzielaniem pomocy ofiarom przemocy ( w tym planowane zmiany w nowelizacji ustawy),

7.   Niebieska karta – prawa i zadania podmiotów realizujących czynności przewidziane w ustawie,

8.   Omówienie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania – dotychczasowe doświadczenia;

 

Forma zajęć – wykład, warsztaty, studium przypadku,  szkolenie praktyczne.

Czas trwania szkolenia –  8 godzin dydaktycznych (6 godzin zegarowych),

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

       Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Wykład z elementami objaśniania podawanych treści, z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wsparty licznymi przykładami.
  2. Zajęcia warsztatowe w zakresie przygotowania i prowadzenia rozmowy (przesłuchania) z ofiara, świadkiem i sprawcą przemocy.

Prowadzący:

  1. Beata Matluk – doświadczony rekruter z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, aktywizacją zawodową poprzez szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obsłudze klienta. Ponad szesnastoletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością, zdobyty zarówno jako pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz własnej działalności gospodarczej Zyskuj-Dając jako Expert ds. Pfron. „Prowadząc sprawy w Departamencie Rynku Pracy, na stanowisku samodzielnego specjalisty, moja wiedza została poszerzona o projekty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, jak i wdrażanie projektów, mających na celu dostosowanie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jako osoba z niepełnosprawnością zainteresowałam się i wdrażam w życie plan profilaktyki ochrony osób z niepełnosprawnościami przez przemocą stosowaną zarówno przez domowników, jak i opiekunów. Los ludzki nie jest mi obcy gdyż każdego dnia mam kontakt z ludźmi którzy szukając pracy opowiadają tez i o swoim życiu.”
  1. płk (r) mgr inż. Dariusz Kilian – wykształcenie: szkoła oficerska wojsk pancernych (inż.), pedagogika (mgr), studia podyplomowe: ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, BHP, ochrona danych osobowych w praktyce, administracja samorządowa, cyberbezpieczeństwo, certyfikat audytora systemów bezpieczeństwa informacji TÜV SÜD Polska. Wiele lat pracował na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa, w tym jako oficer dochodzeniowo-śledczy Żandarmerii Wojskowej. W wojskowych służbach specjalnych odpowiadał m.in. za bezpieczeństwo wojskowych dyplomatów i ich rodzin – prowadził szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Uczestniczył jako trener-wykładowca w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w szkole (około 360 placówek i 35.000 słuchaczy). Współautor rekomendacji dla MEN w zakresie bezpieczeństwa. W ramach własnej firmy oraz Instytutu BiRM zajmuje się ochroną danych osobowych, ekspert IBiRM w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prowadzi audyty bezpieczeństwa i audyty RODO. Wykładowca w wyższej uczelni na kierunkach: Edukacja dla bezpieczeństwa.
  1. Andrzej Mroczek – Ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznania  i zwalczania tych zjawisk, edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Były funkcjonariusz operacyjny Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz główny specjalista Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, emerytowany oficer służb specjalnych.
         Ekspert w pierwszym w Polsce Prezydenckim Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego RP. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Analityków Informacji. Koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Autor i współautor wielu publikacji podejmujących problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego międzynarodowego.

  • 0
  • 21 stycznia 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content