Senior ABC– Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy

Senior ABC– Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy

W ramach zadania publicznego „Senior ABC– Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego podejmuje działania aktywizacyjne na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. „Senior ABC” jest dedykowany dla Seniorów, tj. osób w wieku 55+, mieszkańców Mazowsza. Do tej pory zorganizowano i przeprowadzono warsztaty (4), wykłady dotyczący cyberbezpieczeństwa (2) oraz spotkanie integracyjno-networkingowe (1). W przedsięwzięciach wzięło udział 124 beneficjentów z zakładanej w zadaniu grupy docelowej, tj. Seniorów – osób w wieku 55+.

Warsztaty na terenie m.st. Warszawa i Gminy Sienno poprowadziły Grażyna (Anika) Strzelczak-Batkowska i Agnieszka Gawryś.

Podczas zajęć Seniorzy poznali możliwości wyszukiwania i korzystania z contentu internetowego wedle wskazanych przez nich wcześniej zainteresowań tematycznych, tj.:

 • Społeczna partycypacja w życiu społecznym: kulturalnym, towarzyskim, religijnym, charytatywno-wolontaryjnym, politycznym, społecznym etc. poprzez narzędzia internetowe.
 • Wsparcie w zakresie zdalnego kontaktu z osobami bliskimi i dalszymi – przeciwdziałanie osamotnieniu.
 • Aktywizacja seniorów poprzez odpowiednio dobrane zabawy,  gry komputerowe.
 • Edukacja (możliwości pozyskania i dzielenia się wiedzą) i działania świadomościowe „na odległość” dedykowane Seniorom typu: informacje o zagrożeniach, informacje publiczne, także dotyczące sytuacji ekonomicznej, zdrowia.Warsztaty były pogłębieniem wiedzy poruszonej podczas wykładu.

Dodatkowo w ramach działań dla grupy zaawansowanej, tj. tych Seniorów, którzy zechcieli pogłębić wiedzę i poprosili o dodatkowy trening praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacjami cyfrowymi/internetowymi na komputerze i telefonie komórkowym przeprowadzono warsztaty praktyczne w mniejszej grupie. Podczas nich Seniorzy PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU wysyłali i odbierali maile od bliskich, zakładali i posługiwali się aplikacjami mediów społecznościowych tj. Facebook oraz komunikator Messenger. Seniorzy uczyli się i podejmowali działania praktyczne takie jak m.in.:

 • Zakładano pocztę elektroniczną.
 • Wyszukiwano możliwości kontaktu zdalnego z instytucjami lokalnymi, korzystano z wysyłki za pomocą formularzy umieszczonych na stronach internetowych.
 • Zakładano aplikacje mobilne – bankowe.
 • Ćwiczono wyszukiwanie i korzystanie z contentu internetowego.
 • Wypełniano formularze do założenia Karty Seniora.
 • Wyszukiwano w internecie instytucje pomagające Seniorom w różnych sprawach/działaniach oraz pomagające w ramach cyberzagrożeń.

Uczestnicy spotkań w Gminie Sienno ewidentnie wykazywali większe niż w Warszawie zapotrzebowanie na konkretną wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną; byli niezwykle chętni do działań i aktywizacji, ale podkreślali brak szerszych możliwości szkoleniowych w ich regionie. W działania rekrutacyjne oraz w działania wspierające w trakcie zajęć zaangażowała się również Dorota Podsiadło, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie.

Wykłady z cyberbezpieczeństwa (telefony, komputer, urządzenia mobilne) poprowadzili dr Rafał Batkowski, Grażyna (Anika) Strzelczak-Batkowska.

Podczas wykładów podniesiono następujące tematy:

 1. Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo a psychologiczne aspekty – Dlaczego Seniorzy mają mniejsze zaufanie do nowych technologii niż osoby młodsze? Jak wiedza dotycząca cyberbezpieczeństwa wpływa na aktywności w sferze cyfrowej z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji dostarczających informacje, produkty lub usługi adresowane m.in. do osób starszych. Zagrożenia: rodzaje, zapobieganie i przeciwdziałanie.
 2. Prezentacja potencjału oraz funkcjonalności wybranych aplikacji, internetowych, mediów społecznościowych; w tym mobilnych, dedykowanych Seniorom i nie tylko im.
 3. Prezentacja wybranego contentu, dostępnego w sieci dedykowanego Seniorom i będącego w zainteresowaniu tej grupy docelowej.
 4. Społeczna partycypacja w życiu lokalnym (kulturalnym, towarzyskim, religijnym, charytatywnowolontaryjnym, politycznym, społecznym etc.) poprzez narzędzia internetowe.
 5. Wsparcie w zakresie zdalnego kontaktu z osobami bliskimi i dalszymi – przeciwdziałanie osamotnieniu.
 6. Profilaktyka kryminalna i kształtowanie lokalnego środowiska bezpieczeństwa poprzez włączenie społeczności Seniorów do działań konsultacyjnych i wspierających organizowanych za pomocą narzędzi internetowych.
 7. Wsparcie Seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych na potrzeby funkcjonowania instytucjonalnego, szczególnie w aspekcie e-urząd, e-lekarz, bankowość elektroniczna etc.
 8. Edukacja (możliwości pozyskania i dzielenia się wiedzą) i działania świadomościowe „na odległość” dedykowane Seniorom typu: informacje o zagrożeniach, informacje publiczne, także dotyczące sytuacji ekonomicznej, zdrowia.

Spotkanie integracyjno-networkingowe moderowała Grażyna (Anika) Strzelczak-Batkowska. Brał w nim również udział dr Rafał Batkowski.

Podczas spotkania networkingowego z udziałem beneficjentów było wypracowane wspólnie z Kierownictwem domu opieki Oliwska 5 toku postępowania w przypadkach zaistnienia cyberzagrożeń dla Seniorów będących pod opieką Fundacji Pomoc Potrzebującym oraz Seniorów współpracujących z nią np. członków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a także Kombatantów.

We wszystkich wydarzeniach konieczną pomoc w opiece dodatkowej sprawowały wolontariuszki ze względu na znaczny udział osób z niepełnosprawnością fizyczną.”zajęć

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content