Usłużni „Słudzy Narodu”

Usłużni „Słudzy Narodu”

Społeczeństwo ukraińskie poruszyło zdanie posla z ramienia „Sługi Narodu” podczas jednego z programów telewizyjnych, mówiącego, że jeśli wiejska babcia nie ma pieniędzy na opłacenie rachunków za czynsz, gaz i prąd to niech sprzeda swojego rasowego psa. Dziennikarze udali się do wioski, w której mieszka starsza kobieta, i znaleźli kundla, którego sprzedaż jest bardzo wątpliwa – oczywiście nikt nie zechce go kupić. Większości starszych ludzi brakuje pieniędzy na jedzenie, nie mówiąc o karmieniu psa. Ale niektórzy są gotowi głodować, byle nie sprzedać przyjaciela.

Kraj zamarł w oczekiwaniu: co będzie następnym krokiem – teraz władze powiedzą nam, żebyśmy sprzedali nasze dzieci w niewolę, żeby opłacić gaz i prąd?

Reakcja władz nie trwała długo: niedawno pod kopułą Rady Najwyższej znalazł się projekt ustawy pod numerem 2458, który posłowie zalecają parlamentarnej komisji ds. Energii i mieszkalnictwa oraz usług komunalnych. W projekcie ustawy proponuje się w pilnych przypadkach (ratowanie życia lub likwidację skutków zdarzeń nadzwyczajnych), aby umożliwić pracownikom przedsiębiorstw komunalnych dostęp do mieszkań obywateli bez upoważnienia. W razie potrzeby będą mogli wybić okna lub drzwi. Starają się przyjąć prawo, aby zadowolić monopolistów przedsiębiorstw ds. Mieszkalnictwa i usług komunalnych, aby mogli wejść do mieszkania i wyłączyć usługi, kiedy chcą, bez decyzji sądu. Długi za media wśród ludności istnieją, a ich kwota wynosi około 60 miliardów hrywien. Odpowiednie władze nie wiedzą, jak postępować z dłużnikami. Na razie boją się przejmować mieszkania od dłużników, ponieważ obawiają się zamieszek w kraju. I chociaż istnieje praktyka sądowa polegająca na rozpatrywaniu takich spraw bez udziału dłużnika, odwoływanie się do sądów jest długim procesem wymagającym wydatków finansowych i intelektualnych.

A tutaj wszystko jest proste – ludzie wpadają do pokoju, wybijają drzwi, zabierają wszystko, czego chcą i wychodzą bez wyjaśnienia. Co więcej, penetracja domu może nastąpić, bez obecności właścicieli, przez osoby, które nie są nawet powiązane ze służbami komunalnymi. Mówiąc najprościej, to furtka dla zwykłych złodziei: w końcu wszelkie odłączanie mediów odbywa się poza lokalem. Jest więc absolutnie niezrozumiałe: dlaczego konieczne jest włamanie się do lokalu i uszkodzenie mienia obywateli? W jaki sposób projekt ustawy wpisuje się w koncepcję państwa praworządnego, za jakie uważa się Ukrainę?

Czy ta ustawa będzie ostatnią kroplą w morzu cierpliwości obywateli Ukrainy, czy też na poziomie genetycznym jesteśmy potomkami dzieci Gułagu?! Dla ludzi mieszkających w tej krainie świętość własności prywatnej to tylko słowa, bezsensowne, nic nieznaczące hasło? Ukraińcy wciąż obawiają się, że walka o ich suwerenne prawa może zakończyć się więzieniem, wygnaniem, głodem, na ulicy?

Może nam za wcześnie do Europy, która stawia prawa człowieka na pierwszym planie? W zachodnich demokracjach wybranym przedstawicielom nie przyszło by do głowy aby głosować za ustawą, która usprawiedliwiałaby bezprawie i prowadziła do chaosu. A w naszym kraju, pod pozorem ochrony interesów państwa, powstaje mechanizm okradania obywateli przez prywatne firmy, które będąc monopolistami na rynku mieszkaniowym i usług komunalnych, w niekontrolowany sposób zajmują się ustalaniem cen i rabowaniem ludności.

Belyakova Oksana

Yслужливые «Слуги народа»

Украинское общество всколыхнула фраза депутата от «Слуги народа» во время одного из эфиров о том, что, если у деревенской бабки нет денег на оплату коммунальных платежей, то пусть продаст свою породистую собаку. Журналисты поехали в село, где живет пожилая женщина, и обнаружили беспородного пса, продажа, которого весьма сомнительна – покупателя явно не найдется. Большинству людей самим есть нечего, а не то, чтобы пса кормить. Но некоторые готовы голодать, а друга не продавать.

Страна замерла в ожидании: какой будет следующий шаг – теперь власть скажет нам продавать своих детей в рабство, что оплатить тарифы?

Реакция власти не заставила себя долго ждать:на днях под куполом Верховной Рады появился законопроект под номером 2458, который депутатам рекомендует рассмотреть парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ. данный законопроект предлагает в неотложных случаях (спасение жизни или ликвидация ЧП) разрешить сотрудникам коммунальных предприятий проникать в жилье граждан несанкционированно. Если понадобится, им будет позволено выбивать окна или двери. Закон пытаются принять в угоду монополистам Жилищно – Коммунального Хозяйства, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения судов. Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как работать с долгами коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя существует судебная практика рассмотрения подобных дел без участия должника, но обращаться в суды – это длительная процедура, требующая финансовых и интеллектуальных затрат.

А тут все просто – в помещение врываются люди, выбивают двери, воруют все, что хотят и без объяснений уходят. Тем более, что проникновение в жилище может происходить и без присутствия хозяев, лицами, которые даже не имеют отношения к коммунальным службам. Говоря простым языком – обычным ворам: ведь любые отключения услуг производятся вне жилого помещения. Так, что абсолютно непонятно: зачем нужен взлом помещения и порча имущества граждан?! Как данный проект закона вписывается в концепцию правового государства, каковым считается Украина?

Станет ли этот Законопроект последней каплей в море терпения граждан Украины или мы на генетическом уровне потомки детей Гулага?! Для людей, населяющих эту территорию святость частной собственности это просто слова, ничего не значащий лозунг? Украинцы до сих пор бояться того, что борьба за свои суверенные права может закончиться тюрьмой, ссылкой, голодной смертью на улице?!

Может нам слишком рано в Европу, которая во главу угла ставит права человека? В западных демократиях народным избранникам не пришло бы в голову голосовать за закон, который оправдает беззаконие и приведет к хаосу. А у нас прикрываясь интересами государства, создается механизм обворовывания граждан частными компаниями, которые являясь монополистами на ранке ЖКХ бесконтрольно занимаются ценообразованием и обкрадывают население.

10.02.2020 Белякова О

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Skip to content