Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

2-4h

Cele:

1.  Nabycie przez słuchaczy wiedzy o celach polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

2. Posiadanie kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową na szczeblu powiatu

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA:

Szkolenie teoretyczne w wymiarze  2-4 godzin

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

 Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego państwa.

2

 

Zadania realizowane na poziomie powiatu.

3

Zadania realizowane na poziomie województwa.

4

Zadania realizowane na poziomie państwa.

5

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na szczeblu powiatu, województwa i państwa w czasie kryzysu i wojny.

  

Forma zajęć: wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Czas trwania szkolenia: od 2 do 4 godzin    

Koordynator szkoleń: instytut@birm.waw.pl

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę  celów i zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

2. Szkolony ma wiedzę o obowiązujących aktach prawnych decydujących o bezpieczeństwie narodowym na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

3. Szkolony ma uporządkowaną wiedzę o kompetencjach organów na poszczególnych poziomach systemu zarządzania kryzysowego na szczebla powiatu, województwa i państwa.  

4. Szkolony zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na poziomie powiatu i województ

Prowadzący:

Profesor nauk społecznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, zastępcą dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej               w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystentem Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradcą Ministrów Obrony Narodowej, rektorem-komendantem Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.  Były wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Akademii Obrony Narodowej i wielu innych uczelni. 

Autor ponad 20 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych. Kierownik i uczestnik

programów badawczych, felietonista, organizator licznych konferencji międzynarodowych, członek wielu komitetów naukowych .

Prowadzenie zajęć możliwe w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

prof. dr hab. Bogusław Pacek

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej

Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Podyplomowych Studiów

Operacyjno – Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (AON), Podyplomowych

Studiów w zakresie Obronności Państwa w AON, Kursu Oficerów Flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie. W ciągu 41 letniej służby w Siłach Zbrojnych RP przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zasadnicze to: dwukrotne dowodzenie Brygadą (1 WBPanc, 2 BZ), dowodzenie Brygadową Grupą Bojową w VI zmianie PKW w Iraku, Dowodzenie 12 Szczecińską DZ. Szef sztabu Zastępca DWL, Szef sztabu Zastępca DOSZ, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

Z racji zajmowanych stanowisk posiada bogate doświadczenie realizacji procesu szkolenia na wszystkich szczeblach dowodzenia do planowania prowadzenia działań w ramach Operacji Połączonej, oraz przygotowania i kierowania PKW poza granicami kraju. Koordynował formowanie oraz przygotowania i utrzymania gotowości sił wydzielonych do Grup Bojowych UE i Sił Odpowiedzi NATO (SON). Dwukrotnie szef zespołu autorskiego Ćwiczeń ANAKONDA 10 i ANAKONDA 12, ćwiczenie to po raz pierwszy miało wymiar międzynarodowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał planowanie i praktyczną koordynację działania  wszystkich elementów sytemu bezpieczeństwa Państwa na poziomie strategiczno – operacyjnym.  Jako szef sztabu Zastępca Dowódcy Operacyjnego odpowiadał za planowanie i koordynację działania sił                           i środków układu militarnego i pozamilitarnego w ramach ćwiczeń reagowania kryzysowego RENAGATE I KAPER, ale również realne planowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa np. EURO 2012 itp.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych uczestniczył w procesie generowania potrzeb operacyjnych, planowaniu rozwoju i modernizacji technicznej SZ.

gen. dyw. w stanie spoczynku Jerzy MICHAŁOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych. Poseł na Sejm RP w latach 1993-2005. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2001-2004. Od 2005 roku nauczyciel akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

dr Krzysztof Janik

urodzony w 1955 roku, historyk i politolog. Poseł na Sejm RP III i IV kadencji. W latach 1995-1997- Podsekretarz Stanu, Sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznego Programu Oświęcimskiego, przedstawiciel Premiera w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 W latach 2001 – 2005 Sekretarz Stanu, Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Minister Członek Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, Minister Członek Rady Ministrów – Szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Pełnomocnik ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

 Nauczyciel akademicki w Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Adiunkt w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

dr Lech Nikolski

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (1981) oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (1999).

Ukończył podyplomowe studia służby zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw

Międzynarodowych (1993) oraz zarządzanie zasobami obrony w Podyplomowej Szkole

Marynarki Wojennej USA w Monterey (1996). Uczestniczył w dwóch operacjach pokojowych

ONZ: UNTAG w Namibii (1989-90) oraz UNPROFOR w Byłej Jugosławii (1993-94). Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON (2003-2006), a następnie radca-minister, doradca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO i UZE (2006-2007). Szef zespołu (2010-2012),               a później zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2012-2017). Obecnie współpracuje jako niezależny ekspert ds. obronnych z kilkoma organizacjami pozarządowymi.

Autor szeregu publikacji, m.in.: ESDI – another chance or another illusion? (1999), Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych – potrzeba czy konieczność? (2011); Technologie i techniki satelitarne: szansa rozwoju dla Polski (2011); Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych (2012).

 

płk rez. mgr inż. Czesław Juźwik

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.