Napisz do nas, aby poznać szczegóły szkolenia

Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa.

2 do 6 godziny

Cele:

1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o zagrożeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
2. Posiadanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji do wypracowania oceny zagrożeń na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Treść szkolenia

L.p.

Zagadnienia szkoleniowe.

1

Istota zagrożeń dla bezpieczeństwa, ich rodzaje, sposoby ,częstotliwość występowania.

2

Charakterystyka głównych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

3

Specyfik zagrożeń występujących na poziomie lokalnym gminy i powiatu. Główne zagrożenia województwa i państwa..

4

Podstawowe sposoby oceny zagrożeń. Analiza materiałów źródłowych. 

5

Wnioski. Rekomendacje wynikające z oceny zagrożeń. Przygotowanie dokumentów dla wójta, burmistrza, starosty, wojewody.

Forma:

wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów”

Podstawowe informacje o szkoleniu:

Czynności w ramach szkolenia obejmują:

  1. Szkolony zdobywa wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę sporządzania oceny zagrożeń.
  2. Szkolony ma wiedzę, jakie instytucje posiadają materiały, na podstawie których opracowuje się analizę zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.
  3. Szkolony potrafi analizować materiały źródłowe, na podstawie których opracowuje się analizę zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.
  4. Szkolony zdobywa specjalistyczną wiedzę, w jaki sposób dokonuje się analizy, a następnie syntezy posiadanych informacji i opracowania analizy zagrożeń na szczeblu powiatu/gminy.

Prowadzący:

Profesor nauk społecznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, zastępcą dowódcy Operacji Wojskowej Unii Europejskiej             w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystentem Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradcą Ministrów Obrony Narodowej, rektorem/komendantem Akademii Obrony Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.  Były wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Akademii Obrony Narodowej i wielu innych uczelni. 

Autor ponad 20 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych. Kierownik i uczestnik

programów badawczych, felietonista, organizator licznych konferencji międzynarodowych, członek wielu komitetów naukowych .

Prowadzenie zajęć możliwe w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

prof. dr hab. Bogusław Pacek

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Podyplomowych Studiów Operacyjno – Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (AON), Podyplomowych Studiów w zakresie Obronności Państwa w AON, Kursu Oficerów Flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie. W ciągu 41 letniej służby w Siłach Zbrojnych RP przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zasadnicze to: dwukrotne dowodzenie Brygadą (1 WBPanc, 2 BZ), dowodzenie Brygadową Grupą Bojową w VI zmianie PKW w Iraku, Dowodzenie 12 Szczecińską DZ. Szef sztabu Zastępca DWL, Szef sztabu Zastępca DOSZ, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

Z racji zajmowanych stanowisk posiada bogate doświadczenie realizacji procesu szkolenia na wszystkich szczeblach dowodzenia do planowania prowadzenia działań w ramach Operacji Połączonej, oraz przygotowania i kierowania PKW poza granicami kraju. Koordynował formowanie oraz przygotowania i utrzymania gotowości sił wydzielonych do Grup Bojowych UE i Sił Odpowiedzi NATO (SON). Dwukrotnie szef zespołu autorskiego Ćwiczeń ANAKONDA 10 i ANAKONDA 12, ćwiczenie to po raz pierwszy miało wymiar międzynarodowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał planowanie i praktyczną koordynację działania wszystkich elementów sytemu bezpieczeństwa Państwa na poziomie strategiczno – operacyjnym. Jako szef sztabu Zastępca Dowódcy Operacyjnego odpowiadał za planowanie i koordynację działania sił i środków układu militarnego i pozamilitarnego w ramach ćwiczeń reagowania kryzysowego RENAGATE I KAPER, ale również realne planowanie i działanie w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa np. EURO 2012 itp.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych uczestniczył w procesie generowania potrzeb operacyjnych, planowaniu rozwoju i modernizacji technicznej SZ.

gen. dyw. w stanie spoczynku Jerzy MICHAŁOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych. Poseł na Sejm RP w latach 1993-2005. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2001-2004. Od 2005 roku nauczyciel akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

 Specjalizuje się w problemach zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowaniu służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, roli administracji (zwłaszcza samorządowej) w systemie bezpieczeństwa. Brał udział w pracach nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2011-2013.

dr Krzysztof Janik

urodzony w 1955 roku, historyk i politolog. Poseł na Sejm RP III i IV kadencji. W latach 1995-1997- Podsekretarz Stanu, Sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznego Programu Oświęcimskiego, przedstawiciel Premiera w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 W latach 2001 – 2005 Sekretarz Stanu, Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Minister Członek Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, Minister Członek Rady Ministrów – Szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Pełnomocnik ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

 Nauczyciel akademicki w Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Adiunkt w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

dr Lech Nikolski

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (1981) oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (1999).

Ukończył podyplomowe studia służby zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw

Międzynarodowych (1993) oraz zarządzanie zasobami obrony w Podyplomowej Szkole

Marynarki Wojennej USA w Monterey (1996). Uczestniczył w dwóch operacjach pokojowych

ONZ: UNTAG w Namibii (1989-90) oraz UNPROFOR w Byłej Jugosławii (1993-94). Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON (2003-2006), a następnie radca-minister, doradca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO i UZE (2006-2007). Szef zespołu (2010-2012),   a później zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2012-2017). Obecnie współpracuje jako niezależny ekspert ds. obronnych z kilkoma organizacjami pozarządowymi.

Autor szeregu publikacji, m.in.: ESDI – Another chance or another illusion? (1999), Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych – potrzeba czy konieczność? (2011); Technologie i techniki satelitarne: szansa rozwoju dla Polski (2011); Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych (2012).

płk rez. mgr inż. Czesław Juźwik

Szczegóły

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Zapraszamy do zapisów

instytut@birm.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.